Lov og rett

Frostating Lagmannsrett har bekreftet at ulovlig endring av Giske Kommune i 2017 hindrer matrikulering

Frostating Lagmannsrett har sagt at det er ingen vits å føre saken for Lagmannsretten, de regner det ikke sannsynlig at Tingrettens hoved domspremiss er feil, og dermed gitt kommunens Dagny Rødland og ulovhjemlede forfalskning av matrikkelen skylden for at Giske Marina ikke får matrikulere sin eiendom.

Vi har sendt varsel til Sentral Matrikkelmyndighet om den forfalskning av matrikkel databasen som kommunen gjorde i 2017.

Kartverket - varsel av forfalskning av Matrikkel 2017, Giske Marina

Lagmannsrettens dommere Kjersti Risem-Johansen, Bjørn O. Berg og Kari Leira Bjørsnøs gir sin fulle tilslutning til tingrettens domspremiss:

21-165245TVI-TMOR/TMOL :

«Retten er samd i konklusjonen og tiltrer Statsforvaltaren si grunngjeving. I ein situasjon der matrikulert eigar av matrikkeleininga der moloanlegget ligg, aktivt har sett seg imot at det er tale om ein eigedomsrett, meiner retten at den dokumentasjonen saksøkjaren har framlagd, ikke er tilstrekkeleg til å oppfylle dokumentasjonskravet i matrikkellova § 13 og matrikkelforskrifta § 31.»

Frostating gir sin tilslutning til Tingretten i Møre og Romsdal at matrikkellova § 13 og matrikkelforskrifta § 31 gir Haldor Giske eier av tjenende eiendom for eiendomsrettigheten, ble gjort til matrikulert eier i kommunens sak 17/1763 i 2017, uten at Haldor Giske hadde hjemmel til å kreve endringen og uten at kommunens Dagny Rødland hadde lov å gjøre endringen som egentlig forfalsker matrikkelen, er grunnen til at Giske Marina ikke får matrikulere sin eiendom.

Før 2017 endringen var ikke Haldor Giske «matrikulert eier» av 0/0 eiendommen og/eller molo. Eierskap fremgår av det tinglyste i grunnboken, ikke av matrikkelen ;

Siden Giske Marina er i tvil om dette stemmer, opplyser de at de skal bare få Høyesteretts bekreftelse på at de bekrefter dette rettslige prinsipp at «matrikulert eier» (tjenende eiendom) har mer makt enn reell eier etter Grunnboken til å herske over sin eiendom (herskende eiendom) i matrikuleringssaker.

Årsaksammenheng for følgene av at Giske Marina ikke får matrikulere sin eiendom er dermed grundig dokumentert.

Rent rettslig utenom matrikulering har ikke matrikkelkartet mye betydning, Jordskifteretten i sak fremhever også dette med rettsgyldighet av offentlig grenseinformasjon. Sak 1210-2013-0050 Ytreland (Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett) og alle saker fremhever også dette med matrikkelens feilprosent og rettsgyldighet av offentlig grenseinformasjon i dommen i jordskiftesaken er ikke noe verdt som bevisverdi:

(…)«Innhaldet i offentlege kart er ikkje rettsleg bindande, og kan innehalde store feil og manglar.(…)». Videre står det ellers «At kommunen ikkje rettar seg etter matrikkelforskrifta, kan ikkje få noko å seie for denne avgjerda.»(…)

I Frostating der følger de i hvert fall som vanlig dagsformen, ikke rettspraksis;

LF-2009-17543 (1967 var det benyttet Grunneiererklæring rev. 7; Bruksrett, iflg Thor Falkangers utredning for Kystverket) : «Statens Havnevesen bygde mot slutten av 1960-tallet fiskerihavn i Midsund kommune. Stedets småbåtlag anla senere en flytebrygge i havneområdet, til bruk for fritidsbåter. Lagmannsretten kom til at flytebryggen, etter flytting i 2004, lå innenfor et område hvor staten i 1967 hadde ervervet «uinnskrenket og stedsevarig bruksrett», og at statens tillatelse var tilstrekkelig for etableringen av småbåtlagets anlegg. Det var således ikke nødvendig med grunneierens samtykke«.

Kommuneadvokat Ingvar Harald Seth har ikke gjort noe initiativ til å rette opp feil, tvertimot. I Vestland fylke tilbakeretter de identisk sak når de finner noe er feil, men i vårt fylke kan det virke som det er for mange korrupte personligheter sier representant for Giske Marina til Giske-avisen;

7b 21_8018 b
Spread the love
Redaksjonen
Redaksjonen for Giske-Avisen. Felles email til alle avisens journalister kan sendes her
https://giske-avisen.no

Legg igjen en kommentar