Lov og rett

Generalprøve rettsak 21-165245TVI-TMOR/TMOL Giske Marina

Giske-avisen har intervjuet Jarle Johansen i Giske Marina hvordan han skal fremlegge sin sak imorra i Molde Tingrett. Han sier at å bruke penger på advokater i norsk domstol og for norsk forvaltning er bortkastede penger. Derfor er han selvprosederende.

Giske Marina brukte kr 82.500 i advokater til å forberede en sak for Giske Kommune og Statsforvalter i Møre og Romsdal. Statsforvalter nevnte ikke ett eneste moment fra hva Giske Marina hadde betalt den ellers dyktige advokat de benyttet har sagt i sine prosess-skrift (?).

Molde Tingrett opplyser idag 02.05 kl. 16:00 at saken imorra er utsatt på ubestemt tid av «kapasitetshensyn».

Derfor er de selvprosederende opplyser de. Spare penger. Det koster uhorvelig med penger for en advokat bare å sette seg inn i en sak, før arbeidet begynner. Når saksbehandlere eller dommere ikke bryr seg om hva de skriver eller sier er det bortkastede penger. En rettsak er en offentlig prosess. En generalprøve på rettsaken i video, slik at alle borgere kan lære hvordan dette foregår, synest vi kunne være et gode. Vi vil også få frem hvor mye stupiditeter en må forvente i en norsk domstol. Det er ikke alltid de mest intelligente blant menneskeheten som har blitt jurister, og har funnet seg en jobb der. Derfor kan det være krevende å få dem til å forstå innfløkte saker, å gå ned på deres forsåvidt enkle kognitive nivå som de har forutsetninger for å forstå.

Jurister står jurist kolleger nærmest

De synest ikke vitnene utifra sin begrensede fordom om saken. De vet ikke helt hva vitnet vil forklare, men de vet de ikke trenger å vite det, fordi de har allerede bestemet seg, nett som Fostvedt gjorde, heftig motsatte hun seg mer informasjon tilsendt, vi ser hvordan det gikk. Giske-Avisen ønsker at folk flest skal få innnsikt i en rettsprosess. Folk tror kanskje det er saklig og høvelig hva som skjer i en domstol. Sannheten er at vi finner landets største kjeltringer og løgnere som jobber i en domstol, så ikke ha for høye forventninger.  Baneheia-saken og alle andre justismord i Norge viser at jurister nok ikke bør ha ledelsen i justisvesenet, og heller ikke bør få være dommere, hvor de opptrer mer som innpiskere for sin stand og sikrer advokatstandens inntekter mer enn å følge loven om støtte til selvprosederende, idet de opptrer ofte mer kollegialt med sin stand og juristkolleger, studievenner, enn for retten og rettferdigheten.

Generalprøve, innledningsforedrag Molde Tingrett

I denne video presenterer Giske Marina fakta og bevisene

(fullskjermvisning ved å trykke firkant nede i høyre hjørne av spiller)

Prosedyre video presentasjon nederst i denne artikkel ..

For at folk skal slippe å reise til Molde for å følge saken, vil vi her fremlegge saken NØYAKTIG som Jarle Johansen sier han vil fremlegge saken i retten imorra. Du bestemmer om du forstår hva han mener. Du kan dømme i saken selv, for ingen steder lyves det så mye som i norske rettsaler, og ingen steder er det mer korrupsjon av rettferd som foregår enn i norske rettsaler.

I går ble ansatte hos Giske Kommune anmeldt til politiet av Giske Marina for mistanke om kriminell virksomhet. Det er dessverre ikke alltid de mest intelligente av menneskeheten som arbeider i forvaltning og domstol, så det er krevende å gå ned på deres nivå og forklare på et språk de har forutsetninger for å forstå.

Men vi får forsøke å komme ned på deres nivå, hvor de har forutsetninger til å forstå hva lovene sier i saken.

Straffeloven «§ 171 rammer en offentlig tjenestemann som handler innenfor sitt ansvarsområde, men grovt i strid med tjenesteplikten – for eksempel ved å treffe et vedtak det åpenbart ikke er hjemmel til»

https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/otprp-8-200708/KAPITTEL_12-2-4-21

Her er nok av uhjemlede forbrytelser å ta av :

Politianmeldelse Giske Kommune ansatte

Det er selvfølgelig strengt forbudt å bruke som bevis informasjon som har kommet til ved kriminell virksomhet. Vi er ikke så sikker på at motpartens forsvarsadvokat er klar over det, men Jarle Johansen sier han gjort deres sjef Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted oppmerksom på det da.

anmeldelse 01052022 Giske Kommune ansatt

 

Regjeringsadvokaten som er forsvarsadvokat for de i forvaltningen som søker å unndra kriminelle kolleger i offentlig forvaltning for ansvar, bruker bevis fra matrikkelen for å bevise at Haldor Giske eier eiendommen, i sitt sluttinnlegg for retten. Dette er selvfølgelig ikke lov, faktisk befengt med straff, men siden vi bor i Norge hvor juristene beskytter hverandre, kommer ingenting til å skje, selv om Giske Marina i saksforberedelse har sagt til dommer at Giske Marina krever straff for dette, mener Jarle Johansen at dommer som også er jurist ikke vil løfte en eneste finger for å straffe sin juristkollega etter loven. Ha også i mente at ikke alle advokater er like smart, og ikke alle er så intelligent som vi skulle ønske. Ingen må tro at å være jurist er ensbetydende med å være intelligent. Tvertimot mener mange. Har de avlagt det sunne folkevett, så vil Jarle Johansen helst ikke at de skal få lov å være dommere i det hele tatt, sier han.

    • Ledelsen i Giske Kommune har godkjent den potensielle kriminaliteten.
    • Jurist Susanne Fostvedt hos Statsforvalteren M&R har godkjent den potensielle kriminaliteten.
    • Sivilombudet har godkjent kriminaliteten.
    • Regjeringsadvokaten har godkjent kriminaliteten.

De bruker resultatet av den kriminelle handling som bevis for sitt syn.

Slik vil saken bli presentert i Molde imorra av Giske Marina. Dette er en såkalt disposisjon som brukes i retten, slik at mer eller mindre intelligente dommere og motpartens advokater skal forstå hvor en er i argumentasjonen:

Stikkord disposisjon

stikkord prosedyre

 

Giske Marina opplyser til Giske-avisen at de vil først be dommer få klarlagt motpartens argument. Hva de mener er galt med dokumentasjon i forhold til §§ ML 13 of MF 31. Der står ingenting i de paragrafer at rekvirent skal være enig med noen som eide grunnen for 101 år siden. Hvor tar de dette fra ?

Jarle Johansen opplyser at han kommer også til å gi dommer og motpartens forsvarsadvokat en kopi av anmeldelse til politiet.

De tallene bak i disposisjon, slår en inn i det juridiske utdrag, så kommer en til rette siden for rettskilden eller beviset. Rettskilden er retten NØDT TIL å forholde seg til, de kan ikke lyve seg fra den eller tolke den bort. Jarle Johansen sier at på grunn av dårlig samarbeid med regjerinsgadvokatens utsendte, forsvarsadvokat Nora Mageli som forsvarer sin juristkollega Susanne Fostvedts vedtak, er veldig formalistisk, – formalitet går foran fakta – , at hun fremlegger bevis som har fremkommet ved bedrag eller korrupsjon gjør henne ikke mye, så lenge det formelle er riktig, og protesterer på det meste Giske Marina gjør, og får oftest medhold hos dommer. Selv om de trenger bare ett sitat fra en side i en bok, så anså de det dermed pga det ekstremt formalistiske lynnet hos motparten det tryggest å vedlegge hele boken. Giske Marina sier det er beklagelig, ble over 4100 sider, men slik er det bare. Formalier er Susanne Fostvedts forsvarsadvokat  kjempenøye på, om hun fordreier fakta / sakens materielle faktum, det synest hun ikke er viktig i det hele tatt (?).

Statsforvalter; Zen og kunsten å skrive tilsvar med alle fakta feil

Johansen opplyser at i retten kan han sette tallet inn i pdf leseren og hoppe rett til rette siden i utdragene. Det går dessverre ikke her. Nederst i denne artikkel gjennomgår Johansen det i en video, slik at en bare kan være publikum i saken, slipper å hoppe frem og tilbake selv.

Juridisk Utdrag 21-165245TVI-TMO_TMOL

Juridisk Utdrag-sammenslått-komprimert 21-165245TVI-TMO_TMOL

 

Faktisk Utdrag

I denne fil er samlet Giske Marina sine beviser for at ting er som de sier de er.

Bevisliste 21-165245TVI-TMO_TMOL

 

Nora Mageli sluttinnlegg

(sluttinnlegg og forsvarsskrift for sin venninne og kollega Susanne Fostvedt)
(legg merke til at hun vedlegger hva som er fremkommet ved bedrageri eller korrupsjon som bevis)

2021-1199-0066 Sluttinnlegg til Møre og Romsdal tingrett 1212417_865179_0

 

Johansen sier han kommer til å kommentere innledningsvis veldig kort at alt som forsvarsadvokat Nora Mageli sier til fordel for sin venninne og juristkollega på side 2, er effektivt punktert av anmeldelsen i går, alt er feil hun sier. Vil si på pent at det er beklagelig at utdannelsen ikke er god nok på juss-studiet siden de ikke vet hva en ‘0/0 eiendom er («umatrikulert grunneiendom»), egen «eksisterende selvstendig eiendom» ifølge Dag Høgvards bok «Matrikkelloven» (2021). Ikke så lett å forstå for jurister som har festet seg gjennom utdannelsen kanskje, det må vi ha forståelse for:

og at det er bevist i kommunens egne saks dokumenter for sak 17/1763 at Giske Marina sin eiendom var en ‘0/0’ selvstendig lovlig egen eiendom som ikke var Haldor Giske sin eiendom før forfalskningen av matrikkelen kommunen gjorde i 2017 kom istand.

Nora Mageli sier: «Matrikulering i et slikt tilfelle ville medført at matrikkelmyndigheten rent faktisk tok stilling til om det eksisterer en umatrikulert grunneiendom.»

Det er feil, I slikt tilfelle viser det bare at matrikkelmyndigheten er like dum som Haldor Giske, og at de har latt han dømme hva slags eiendom dette er. De har ikke tatt egen selvstendig stilling til spørsmålet, som de skal. Selvfølgelig må de ta stilling til hva slags eiendom det er. Ring og spør tinglysingen om de ikke har kompetanse til å se det selv, MF § 2 l), klarer de å lese den ?

0/0 (matrikkelnummer mangler).  «Umatrikulert grunn to betydninger (1) 1) Tingsrettslig perspektiv Umatrikulert grunn er areal som aldri har vært en del av et matrikkelnummer, d.v.s. at det heller ikke er fanget opp av det opprinnelige bnr. 1 for gårdsnummeret/-ene som er aktuelle i området. Eksempel: I statsallmenninger i Sør-Norge forutsatt at alle statsallmenninger er gitt matrikkelnummer vil de eneste flekkene med umatrikulert grunn være under fotavtrykkene på kirker. Umatrikulert grunn to betydninger (2) 2) Matrikkelperspektiv Definert i MF 2 bokstav l) Grunneiendom eller festegrunn som var lovlig opprettet før grunneiendomsdelen av grunneiendoms- adresse- og bygningsregisteret (GAB-registeret) ble satt i kraft i vedkommende kommune og som ikke er tildelt eget matrikkelnummer» (Kilde)

Nora Mageli sier: «…. krever Oppmålingsforretning. Det følger av matrikkelloven § 33 første ledd som slår fast at grenser og rettigheter skal klarlegges og beskrives i tråd med partenes påstander og framlagte dokumenter.»

Juristen mulig er flink til mange ting, men ikke juss. Vi kan  gjerne synest det er vanskelig å ha med blondiner å gjøre som kanskje heller burde vært hjemme og født barn og stelt huset for sin mann, for denne type eiendom, ‘0/0’ – «umatrikulert grunneiendom«, som den var før den uhjemlede forfalskningen av matrikkelen ble gjort i 2017 av Giske Kommune ansatte, så sier ML § 34 (3) :»For matrikulering av umatrikulert grunneigedom, umatrikulert festegrunn og registrering av jordsameige, er det tilstrekkeleg at grensene blir viste på kart godkjent av kommunen for slik bruk.» https://lovdata.no/lov/2005-06-17-101/§34

De trenger ikke være så overvettes intelligent eller trenger dømme ta stilling mellom partene så veldig mye disse saksbehandlerne. De kan faktisk bare ta en titt på kommunens egne sakspapirer over her i sak 17/1763, og fastlå sakens materielle FAKTUM, at inntil ganske nylig INNTIL bedrageriet og forfalskningen av matrikkelen, da var det en ‘0/0’ eiendom, altså en «utmatrikulert grunneiendom«. Er dette så vanskelig ? Trenger de en dommer til å fortelle seg at det står ‘0/0’ der ?

Vi kan knapt forvente at de skal klare å få med seg alt i en lov… på grunn av slikt som dette skal vi ikke forundres over at rettsvesenet belastes. Rettsvesenet belastes på grunn ene og alene av mange advokaters lave intelligensnivå. Dette må ankes til Høyesterett for om mulig finne en intelligent person der som ser dette. Det er sannheten.

Jarle Johansen sier han vil ikke bruke hele rettsdagen på forsvarsadvokats psykotiske villfarelser i rettsforståelse. Han vil kjøre på etter disposisjon. Første kolonne er innledningsforedrag, bevisene og fakta. Andre kolonne rettskildene.

Generalprøve, Giske Marina prosedyre

Her presenterer Giske Marina rettskildene som en generalprøve, i videopresentasjon.

Spread the love
Redaksjonen
Redaksjonen for Giske-Avisen. Felles email til alle avisens journalister kan sendes her
https://giske-avisen.no

Legg igjen en kommentar