Lov og rett

Idag ble kommunens Dagny Rødland anmeldt til politiet

Med dette anmeldes Dagny Rødland i Giske Kommune etter Straffeloven § 365.

«Betegnelsen erklæring blir ofte brukt der det er tale om å avgi rettigheter til andre, f.eks. en avtale eller en servitutt. «
https://jusleksikon.no/wiki/Erkl%C3%A6ring

Kommunen har avgitt slik erklæring til Haldor Giske i 2017 i sak 17/1763. Nå er den også brukt i retten som bevis, og som riktig «bruker som riktig en slik erklæring», og b) i loven er dermed utløst.

BEVIS : 21-165245TVI-TMOR/TMOL :

«Retten er samd i konklusjonen og tiltrer Statsforvaltaren si grunngjeving. I ein situasjon der matrikulert eigar av matrikkeleininga der moloanlegget ligg, aktivt har sett seg imot at det er tale om ein eigedomsrett, meiner retten at den dokumentasjonen saksøkjaren har framlagd, ikke er tilstrekkeleg til å oppfylle dokumentasjonskravet i matrikkellova § 13 og matrikkelforskrifta § 31.»

Se hennes navn i sakspapirer vedlagt i sak 17/1763 hvor hun forfalsker matrikkelen til fordel for sin venn Haldor Giske i 2017, har endret grensene, og gjort Haldir Giske til «matrikulert eier» av Giske Marina sin vei og kai.

Legg merke til «Retting av eiendomsgrense» (det er ekstra strengt)  ;

2-17 Gnr 127 bnr 23 - Halldor Arnfinn Giske - korrigering av grenser (L)(492797)

 

Vi som kan matrikkelloven vet at dette kan kun kreves endret av den som har grunnbokshjemmel, det var ikke Haldor Giske , legg merke til 0/0-eiendom.

Kommunen har selvfølgelig ikke kompetanse til å gjøre det på eget initiativ.

Endring etter ML § 26 skal avholdes oppmålingsforretning (ML § 6) og dermed nabovarsles, der må være «privat avtale» med eier Kystverket (ML § 26), eier må bli innkalt, m.v.

Kystverket har i brev til oss sagt at dette var gjort uten deres kunnskap, i hemmelighet altså. Vi kjøpte eiendommen fra Kystverket i 2019, og må lide for kriminaliteten..

241121 Svar vedrørende informasjon om retting av matrikkelen i 2017 - Giskegård fiskerihavn i Giske kommune - Møre og Romsdal fylke

 

Dere ser det er 0/0 eiendom av samme kommune saks dokumenter, som deretter blir påført 127/23, med følge at Tingretten i dag mener Haldor Giske er «matrikulert eier».

Dommen er nå anket til Lagmannsretten…

iflg Registerfører (Dok. 20-2, samt Vedlegg 4, Kartverkets brev til Borgarting, dt. 30.08.22).

«… vi har registrert Giske Marina som rettighetshaver til rettigheten på den tjenende eiendommen gnr. 127 bnr. 23. De har altså fått grunnbokshjemmel til rettigheten som de ervervet fra Kystverket.»

Klar tale fra jurist og Registerfører Haldis Framstad Skaare der. De er vel de fremste kapasiteter på rettighetsområdet i Norge antar jeg.

(det er selvfølgelig bare tull «matrikulert eier» siden matrikkelen ikke utroper noen eiere, Grunnboken det.. men siden dommen har brukt det er de skyldig)…. Alle betingelser og vilkår i § 365 oppfylt…

§ 365. Uriktig erklæring bestemt til bruk som bevis
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som
a) i et dokument utstedt som ledd i forvaltningens virksomhet, i rettspleie eller i en helseattest gir en uriktig erklæring som er bestemt til å brukes som bevis,
b) bruker som riktig en slik erklæring, eller

Denne erklæring fra kommunen har altså nå i sak 21-165245TVI-TMOR/TMOL blitt brukt som bevis i rettspleien, i norsk rettsal, og Strafl. § 365 er dermed alle betingelser oppfylt. Kommune og Statsforvalter bruker den som riktig… se dommen vedlagt side hvor Haldor Giske herav utropes til «matrikulert eier» (dommens side 3 og side 23 som dommens viktigste premiss at Haldor Giske er «matrikulert eier»), og dermed taper jeg saken… på grunn av denne kriminelle handling..

Vi ser i vedlegg 2-17 at Dagny Rødland er saksbehandler hvor Haldor Giske uten grunnbokshjemmel fikk endre matrikkelen (forfalske) som han ikke hadde rett til. Det skulle vært gjort både Oppmålingsforetning og privat avtale med Kystverket som var eier og hjemmelshaver på den tiden for å kunne gjøre dette.. Han hadde ikke noen rettigheter over en selvstendig eiendom siden 1921, se anke hvor dette er beskrevet.

Side 121 av boken Matrikkelloven, 0/0 eiendom er en umatrikulert eiendom

Giske Kommune varsles om denne anmeldelse. Kommunen har selvfølgelig et medvirkningsansvar for hva deres ansatte gjør av kriminelle handlinger, som «gi noen en fordel de ikke er berettiget til» (definisjon av korrupsjon), kommunens venn Haldor Giske som er mottager av den korrupsjonslignende kriminaliteten, onkel til sentral kommune politiker kollega av Ordfører, vi ser jeg tapte saken i Tingretten på grunn av «matrikulert eier».. i v1 vedlagt. Straffeparagrafen § 365 a) og b) vilkår er dermed oppfylt..

b. registrert eier, den eller de som har grunnbokshjemmel som eier til matrikkelenheten.
https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-864/§2

Haldor Giske hadde ikke grunnbokshjemmel til ‘0/0’ enheten, det er løgn.

Spread the love

En Kommentar til “Idag ble kommunens Dagny Rødland anmeldt til politiet

Legg igjen en kommentar