Lov og rett

Når endret Giske Kommune matrikuleringspraksis

Giske Marina ved Jarle Johansen har idag spurt Giske Kommune om matrikulering meldes det.

Som folkevalgt, kan du sørge for at administrasjonens matrikuleringsavdeling svarer meg på om vedleggets første avsnitt, når ca tidsmessig de mener det ikke gjelder lenger ?
Ved hvilken lovendring ble denne praksis endret til det motsatte ?

Brevet sier:

«Kommunen har fått tilbakemelding frå Anders Bråthen som jobbar i matrikkelavdelinga ved Statens kartverk. Han meiner at kommunen ikkje kan nekte frådeling av ny matrikkeleining så lenge rekvirenten av forretninga står som heimelshaver i grunnboka. Dersom det er lagt fram dokumenter som kan tyde på eit anna heimelsforhold en det som står i grunnboka skal ikkje kommunen ta stilling til dette. Heimelsforholdet er eit privatrettslig forhold».

v10 side 79 giske kommune

 

«Dersom det er lagt fram dokumenter som kan tyde på eit anna heimelsforhold en det som står i grunnboka skal ikkje kommunen ta stilling til dette. Heimelsforholdet er eit privatrettsleg forhold. Dette bør behandlast av domstolane dersom partane ikkje kan komme til semje».

Heimelsforholdet er eit privatrettslig forhold kommunen ikke skal bry seg med, uten det er helt 100% åpenbart søkeren ikke har noen rettighet, ref. PBL 21-6.

Anmelderen mener å ha blitt lagt for hat av kommuneadministrasjonen og på grunn av det må tåle hard trakassering fra den avdeling har henvendelsen gått gjennom den folkevalgte Ordfører Harry Valderhaug, som er valgt av folket for å sørge for at de kommunalt ansatte gjør som de skal.

Foto : Av Diego Delso, CC BY-SA 4.0

Andre fikk jo endret matrikkelen i 2017, UTEN grunnbokshjemmel, og vi etterforsker hvordan det kan ha seg at de som har grunnbokshjemmel ikke får gjøre fradeling og/eller endring i matrikkel, mens de som IKKE har det får lov. Altså snudd på hodet i forhold til norsk lov.

2-17 Gnr 127 bnr 23 - Halldor Arnfinn Giske - korrigering av grenser (L)(492797)

 

iflg Tinglysingens Registerfører (Dok. 20-2, samt Vedlegg 4, Kartverkets brev til Borgarting, dt. 30.08.22).

«… vi har registrert Giske Marina som rettighetshaver til rettigheten på den tjenende eiendommen gnr. 127 bnr. 23. De har altså fått grunnbokshjemmel til rettigheten som de ervervet fra Kystverket.»

Klar tale fra jurist og Tinglysingens Registerfører Haldis Framstad Skaare der. De er vel de fremste kapasiteter på rettighetsområdet i Norge antas det.

b. registrert eier, den eller de som har grunnbokshjemmel som eier til matrikkelenheten.
https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-864/§2

Spread the love
Redaksjonen
Redaksjonen for Giske-Avisen. Felles email til alle avisens journalister kan sendes her
https://giske-avisen.no

Legg igjen en kommentar