Lov og rett

SØKSMÅLSVARSEL: Innsynsbegjæring , om grensejustering fra 0/0 eiendom til 127/23 eiendom i matrikkelen, ber om protokoll for Oppmålingsforretning og Skylddeling m.m.

Til : Ordfører Langvatn i Giske Kommune
CC: Kontrollutvalget i Giske v/Kåre Sæther, div.
Fra: Giske Marina / Jarle Johansen
Emne: SØKSMÅLSVARSEL: Innsynsbegjæring , om grensejustering fra 0/0 eiendom til 127/23 eiendom

[Email den 04 03 2024 fra Giske Marina til kommunen] God ettermiddag godtfolk. En nydelig dag, med våren i anmarsj.. blir et fint år i år tror jeg 🙂  Senere i år får kommunen byggemeldig om mitt museum jeg skal bygge på kaia for Giske-ætta, https://www.facebook.com/groups/3381464978770564

håper alle er foroverlent og bidrar til det, uten å være kverulantisk og pedantisk, og uten å være for mye bygdedyr hvor misunnelse og hat og misliking av enkelte mennesker er overveldende i seg…

Dette er forfedrene til Johansen-Kalvø-Støbakk slekta. https://giske-avisen.no/arnungane-fra-giske-til-asen-korsbrekke-til-skagefla/

Selvfølgelig skal vi har vårt eget museum…. Alle må være 100% klar over at den dommen 21-165245TVI-TMOR/TMOL dreier seg KUN om krav til dokumentasjon etter ML § 13 og MF § 31. Dommen sier ingenting om krav til dokumentasjon er det samme for f.eks. PBL, selv om juridiske amatører tror det.

Vi trenger informasjon om hvordan 127/23 ble «matrikulert eier» av et 0/0 areal i 2017, tilhørende vår rettighetsforgjenger Kystverket (Kystverket sier til oss i brev at de har aldri hørt om dette, de som registert som eier til arealet – i Grunnboken – innehaver av grunnbokshjemmelen, fikk aldri noe innkalling til Oppmålingsforretning), en rettighet vi har kjøpt. Siden vi ikke får informasjon mistenker vi at noe ulovlig har foregått, og vi vil be domstolen rettsutgreie og gi fastsettingsdom om vi ikke får innsyn.

Vår rettslige interesse er basert på at dommen i Tingretten 21-165245TVI-TMOR/TMOL for å ikke å kunne matrikulere vår eiendom, som har vært en egen selvstendig eiendom siden 1921, iflg boken «Matrikkeloven» (2022), er at 127/23 som «matrikulert eier» har innvendinger. Er dette premiss falskt, og mulig kriminelt, og noe kommunen har visst om hele tiden – uten å opplyse det eller legge det til grunn i matrikuleringssaken, hvor ALT av sakens faktum skal medtas etter Forvaltningsloven, så faller skansen for å få den matrikulert. Selv for bare påståtte bruksretter er det slik:

LF-2009-17543 : «Statens Havnevesen bygde mot slutten av 1960-tallet fiskerihavn i Midsund kommune. Stedets småbåtlag anla senere en flytebrygge i havneområdet, til bruk for fritidsbåter. Lagmannsretten kom til at flytebryggen, etter flytting i 2004, lå innenfor et område hvor staten i 1967 hadde ervervet «uinnskrenket og stedsevarig bruksrett», og at statens tillatelse var tilstrekkelig for etableringen av småbåtlagets anlegg. Det var således ikke nødvendig med grunneierens samtykke«. (Hele dommen)

Søksmålsvarsel, domstol skal vurdere om kommune har gått frem riktig i sak 17/1763 , eventuelt kansellere hva de gjorde i 2017 ; Hvis vi ikke har mottatt dette vi har bedt om etter edisjonsplikten innen to uker, med proforma klage til Sivilombudet slik at alle klagemuligheter er oppbrukt etter loven, vil saken bli oversendt til jordskifteretten / Tingretten for rettsutgreiing/tilbakeretting/matrikkelføring, siden vi da må anta et ‘rettelse’ i 2017 er gjort uhjemlet og ulovlig. Det kommer ikke flere søksmålsvarsler etter TVL § 5-1 til § 5-4. Ved manglende oppfyllelse av innsynsbegjæringen er det normalt at den part som ikke samarbeider å opplyse saken (edisjonsplikten) skal betale alle sakskostnader, opplyse om viktige bevis (§ 5-3) plikt til å se om der er minnelig løsning (§ 5-4), etc. Siden kommunen ikke samarbeider må retten forstå at vi går til sak i blinde, siden kommunen ikke samarbeider å opplyse saken, derfor må kommunen ta prosessrisikoen.

Jordskifteretten evt. Tingretten skal vurdere i fastsettingsdom og rettsutreiing om Giske kommune har gjort korrekt fremgangsmåte i sak 17/1763 basert på den dokumentasjon vi krever innsyn i, og om ikke reversere saken, og re-matrikulere det rette som er 0/0, beviset er kommunens eget saksdokument i saken, 0/0. Vedlegg 1. Domstolen skal ikke vurdere eiendomsretter ellet bruksretter eller noe slikt, det er kjent og klart allerede gjennom tinglysing (hadde ikke det tinglyste vært «KLART» kunne ikke tinglysingsdommer tinglyst det i det hele tatt, jfr. TLL § 8), kun om kommunen har fulgt korrekt prosedyre i 2017, hvilket vi har mistanke om de ikke har, siden de søker å skjule beviser for at prosessen ikke ble gjort korrekt, altså uhjemlet. Vanskelig for oss å vurdere vår rettsstilling uten å få se dokumentene.

Folkevalgte skal liksom representere og sikre oss innbyggernes interesser i forhold til administrasjonen. Har sett lite av det. Spesielt Ordførere skal representere alle borgere normalt, slik er det også håper vi i Giske Kommune, sikre at borgerne får korrekt behandling av administrasjonen, «ombud for innbyggerne» sier Ordfører Håndboken side 4;

«Uansett sak må ordføreren opptre med respekt, ryddighet og engasjement for de sakene som opptar folk, og som til enhver tid står på dagsorden»
side 14 «Ordføreren er i større grad enn de andre folkevalgte et ombud for innbyggerne. Ordføreren er ordfører for hele bygda eller byen»,
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/for-deg-som-folkevalgt/handbok-for-ordforere-nettversjon-endelig.pdf

Jeg har bedt om innsyn i dokumenter for å «ivareta vårt tarv» etter Forvaltningsloven, som gjelder en sak i forbindelse med vår eiendom Giskehamna, sak 17/1763, dere ser det står «retting av grenser» oppe i venstre hjørne av saksdokument, vi ber om følgende – og mottager av dette bes sørge for at de som folkevalgte gjør sin jobb for folket og sørger for at administrasjonen følger norsk lov – hvis ikke er de totalt mislykkede som folkevalgte ;

1. Oppmålingsprotokoll for kommunens grenseendring i 2017, sak 17/1763, 17/251. Vedlegg 1.
2. Skylddelinger nevnt i Vedlegg 6.
3. Kopi av innkalling utsendt, for samme Oppmålingsforretning for Oppmålingssak som under 1).
4. Rekvisjon signert av person har krevd grensejustering, etter Matrikkelforskriften § 23 «(7) Ved grensejusteringer og arealoverføringer skal rekvisisjonen også være underskrevet av registrerte eiere»
5. Tillatelse fra registrert eier (Kystverket, reg. i Grunnboken), 1) a. «skriftlig samtykke om grensejusteringen fra registrerte eiere» ref. https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-864/§34
6. Uttalelse av Kystverket for endringen. Matrikkelforskriften § 10 (2) «Registrerte eiere og festere av berørte matrikkelenheter [0/0-eiendommen] skal få mulighet til å uttale seg».

Vedlegg 1
8 Gnr 127 bnr 23 - Halldor Arnfinn Giske - korrigering av grenser (L)(492797)

Vedlegg 6
6 Matrikkelføring gjennomført

Det har gått lang tid nå uten vi har fått innsyn i dokumentene. Som ordføreren sikkert vet er dette innsyn hjemlet i offentlighetsloven, og er klageberettiget til Statsforvalter om det ikke oppfylles.
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§3

Matrikkeloven § 6 d) sier at ved grensejusteringer skal det gjøres oppmålingsforretning, korrekt innkalling av eiere, parter, naboer., osv.
https://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsgrenser/grensejustering-og-arealoverforing

Vi ber om at Ordføreren sørger for at administrasjonen oppfyller sin informasjonsplikt etter norsk lov. Vanligvis oppfylles det av andre kommuner «uten ugrunnet opphold», normalt innen 5 dager.
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§29
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§32 (over 5 dager er avvisning)

«Grensa kan ikkje justerast i strid med føresegner gitt i eller i medhald av anna lovgiving.» (for eksempel Tinglysingsloven om andre eiere til arealet registrert i Grunnboken, se § 14).
«Grensejustering av ei umatrikulert eining kan berre skje samstundes med at eininga blir matrikulert»
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-101/§16

«(3) Ved grensejustering kan arealet for involverte enheter økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2.»
https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-864/§34

I denne sak ble 921 m2 endret. Se her (vedlegg 3) :

På forhånd takk for din ansvarsbevisste tjeneste som Ordfører og beskytte innbyggerne interesser i forhold til administrasjonen som av og til kan virke lettere korrupt, søker å skjule ting.

Ved avvisning om innsyn > 5 dager uten svar, gjelder dette som klage til Statsforvalter. 5 nye dager deretter oversendes saken til jordskifteretten / Tingretten. Kommunen blir ansvarlig for sakskostnader siden de ikke har oppfylt sin edisjonsplikt.

Jeg synest spesielt det det er trist og leit med slike korrupte og uhederlige rådmenn/kommunedirektører i Giske kommune som Birkhol (hvem er egentlig ansvarlig for å ansette, KUN korrupte hver gang?), den tredje i rekken på denne saken, som er ansvarlig etter kommuneloven o a at hans ansatte følger norsk lov til punkt og prikke som alle oss andre må. Gudløst satanisk anarki råder virker det som. I sak i Nærøysund kommune hvor min venn Trond Pedersen også kjøpte kai av Kystverket, har rådmannen sagt at prosessrisiko for å påstå dette at de eier hans vei er for stor og de kaster inn håndkleet på samme påstand sannsynligvis, skal opp der politisk i slutten av mnd, mens i Giske kommune sier de nok at de skal bruke alt av offentlige penger de bare kan for å ta Johansen og beskytte sin venn på 127/23 sine interesser (kommunen stiller som hans sakfører, stiller offentlige penger til rådighet for hans sak, burde de ikke være objektivt sett samme for kommunen hvem som eier noe?), siden saken her er personlig for dem. Da er vi oppe og fremme ved maktovergrepenes og brudd på tjenestepliktenes manifestasjon, når domstolen gir oss rett….. (de kommer ikke til å ha annet valg, om ikke kommunen kan fremlegge en protokoll fra Oppmålingsforretning m.v.).

De vil altså pådra kommunen en masse kostnader for å «ta Johansen» som jeg har audioopptak av Øyvind Drabløs som sier i møte: «du kommer ingen vei Johansen» (samme hva slags beviser jeg fremlegger)… Giske kommune søker febrilsk å la være å gi innsyn i dokumenter – eller mangel på dokumenter – som vil vise at de har uhjemlet på kriminelt vis endret matrikkelen uten korrekt prosedyre. Vi får se hvordan det går. Spennende tider vi lever i – med så mye løgner og falskhet, den kristne Endetiden kanskje, når folk med den sataniske impuls og elsk for løgn i seg (Joh. 8:44) og bedragere har tatt kontroll over samfunnene våre ?

Mvh. Jarle Johansen,
Giske

 

—————————————

Fra: Jarle Johansen
Sendt: 13. februar 2024 10:00
Til: ‘Post Giske kommune (post@giske.kommune.no)’
Kopi: ‘Oddbjorg.Kvangarsnes@giske.kommune.no’
Emne: Innsynsbegjæring , om grensejustering fra 0/0 eiendom til 127/23 eiendom i matrikkelen, ber om protokoll for Oppmålingsforretning og Skylddeling

Til : Giske Kommune

Jeg viser til vedlegg angående historiske grensejustering i 2017 av Giske Marina sin tinglyste grunneiendom i matrikkelen.
Notatet vedlagt nevner skylddeling/»skylddelinger», men det har uteblitt fra oversendelse og jeg ber om det ettersendes hit snarest.

Siden slik grensejustering som avholdt i 2017 krever oppmålingsforretning, ref. Matrikkeloven § 6, d)
ber jeg også om protokollen for denne oppmålingsforretning, og varsling til alle parter, inklusivt innkalling til eier av 0/0 arealet, vår rettighetsforgjenger.

På forhånd takk.

———————————————————————

Mvh. / Brgds.
Jarle Johansen

SPUTNIK – Lukk opp din hjertedør

Spread the love

Legg igjen en kommentar