Blogg

Kartverket – Sentral Matrikkelmyndighet – har hatt ettersyn hos korrupsjonsmistenkte Giske Kommune

Kartverket har hatt ettersyn hos Giske Kommune etter klage, og Kartverket som Sentral Matrikkelmyndighet har kommet til at kommunens ansatte burde alternativt merket arealet som «omtvistet». Til Sunnmørsposten, Kommunens ordfører & Kommunedirektør og diverse and medier (Landsdekkende, siden matrikkelloven er kritisert som mangelfullt administrert av flere)

https://www.dn.no/innlegg/eiendom/statens-kartverk/skatteparadiser/innlegg-store-hull-i-norges-offisielle-eiendomsregister/2-1-1022409

https://www.dn.no/innlegg/eiendom/statens-kartverk/bolig/innlegg-kartverket-bor-utstyre-eiendomskartene-med-advarsel/2-1-1043529

Jeg har ikke sett på maken til rot enn i dette matrikkelsystemet. Anarki og kunnskapsløshet råder. Jeg trodde KMD var kaptein, Kartverket (Sentral Matrikkelmyndighet) var Overstyrmann og Lokal Matrikkelfører 1ste Styrmann. Men slik var det ikke. Alle 1ste Styrmenn gjør som de vil, og de andre unngår å si noe som setter systemets andre aktører i forlegenhet. De for det meste beskytter hverandre så langt det går, unngår å si noe som setter styrmennene i forlegenhet. Slik får anarkiet råde. Dette må være den avdeling med det mest mislykkede lederskap i forvaltningen.

Se hva KMD sier, uthevet på side 1:

4-1 Matrikulering av umatrikulert grunneiendom - oppføl(1404891) - SE DET I UTHEVET SKRIFT SIDE 1

De greier altså ikke å oppfylle den ene loven de skal administrere; Å matrikulere folks eiendommer.. Istedenfor har de snudd lovens intensjon på hodet, og leter med lys og lykte etter årsaker – finner på uhjemlede argument for den intensjon, tar ting utav luften for å slippe å gjøre lovens intensjon – til å IKKE matrikulere. Merkelig gjeng. Disse tullingene skal beskytte folks eiendomsretter ?

Med ETT unntak – ETT fornuftig menneske :

Jarle Johansen har klaget inn lokal matrikkelfører i Giske Kommune for ikke å gjøre sin jobb etter loven matrikkelforskriften § 5 (2) og matrikkeloven § 28, og Kartverket skal da som Sentral Matrikkelmyndighet ha ettersyn hos kommunen. Det har de gjort. Se ettersyn protokoll vedlagt. Neste vi skal kreve ettersyn hos, er hos Regjeringsadvokat som saboterer rettferdig rettsak «fair trial» med å nekte å besvare enkle spørsmål, se nedenfor. Er det Regjeringsadvokats mandat å forsvare og skjule mulig korrupsjon eller bidra til å skjule det faktum at der er manglende hjemmel for vedtak? Er det Statens advokaters oppgave å forsvare – forsvarsadvokater for jurist kolleger – og utbre og beskytte eventuell mulig kriminalitet utført av kolleger ansatt i offentlig forvaltning ?

10-1 Oppsummering etter møte mellom Giske kommune og Kartverket_627466 komm

Legg merke til hva Kartverket sier nederst på side 2, at alternativet til å nekte å matrikulere etter ML § 13 som kommunen og Statsforvalter har gjort i Giske Marina saken (tingrettsak pågår i Molde å gjøre vedtak ugyldig, vi var uheldig å få en dum saksbehandler hos Statsforvalter hvor argumentene ikke henger sammen, hun var mest opptatt av å «hjelpe» sin kollega saksbehandler i kommunen, ikke ett eneste kritisk spørsmål til hva kommunen vedtok – i den «klageinstans»), er at kommunen kunne matrikulere og at «arealet blei markert omtvista», som vi hadde sagt til kommunen det samme i saksdokumentene :

«Eit alternativ til avslag på krav om matrikkelføring etter matrikkellova § 13, kunne ha vore at arealet blei markert omtvista.» – Kartverkets Magnus Billing (13/07350-51 dt. 21.02.22).

Det er nettopp hvordan den særdeles dyktige saksbehandler Rusten hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal sier i annen sak slike saker skal løses på…

«Ved usemje mellom partane skal dette markerast i kravet om matrikkelføring, jf. matrikkellova § 33 (2), slik at oppmålinga ikkje blir markert med godkjente grensemerke. jf. matrikkelforskrifta § 39.» – Jurist Andreas Rusten. Sak 2020/4889 Statsforvalter M&R

Det passet ikke saksbehandler. Giske Kommune er korrupsjonsmistenkt inntil de innvilger et møte med sine ofre og gir annen forklaringsmodell – i sin fulle bredde hva og hvordan de forklarer sine disposisjoner, som ikke henger på greip med noen lover og regler (kontradiksjon). De vil ikke gi sine begrunnelser i vedtak, de e vil ikke svare på emailer, de vil ikke gi møte for å besvare for dem pinlige spørsmål. Media kan minnes på. redaktørplakaten § 1.5, om å beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra offentlige myndigheter. Der er et ekstremt samhold mellom offentlig ansatte. INGEN vil hjelpe noen som er utsatt for maktovergrep, kollegialitet gjør at de har lojalitet til overgriperne, sine kolleger, lojalitet til de eventuelt kriminelle elementene som er kolleger, jurister som kan ha studert sammen og festet sammen, for alt vi vet.. Slik ble også media psykosen hos journalister på maktovergripernes side til som gjorde og skapte at en uskyldig ble frarøvet 20 år av sitt liv. Media sitt ansvar. Der var KUN en journalist i Dagbladet; som tenkte selv, hadde rettferdighets følelse, resten av journalistene var ubrukelig, ærlig bannet, like ubrukelig som politiet, forvaltningen, domstolen og hele rukkelet;

https://journalisten.no/baneheia-baneheia-saken-dagbladet/han-har-statt-alene-blant-journalister-i-synet-pa-baneheia-dommen–min-skepsis-begynte-forste-dag-i-retten/449999

Det alternativ fratok han all moroa med å bedrive faenskap mot en mislikt innbygger, og en god tjeneste til en venn av seg som fikk vedtakets gunst. Det er IKKE første gang den person får et godt vedtak ingen av oss andre forstår hvordan kunne gå til så lenge der var tinglyst rettighet som sa noen annet i 2017, UTEN DOKUMENTASJON til sin fordel aka KORRUPSJON (sak 17/1763), IMOT tinglyst ubetinget rettserverv tinglyst i grunnboken for det motsatte.. Han og rådgiver kommuneadvokat H. Seth fikk ikke bedrive faenskap mot sitt offer Jarle Johansen på den måten (Johansen hadde klaget inn Seth for Advokatklageordningen i annen sak, så Seth trengte hevn, og sådde tvil om hva slags rettighet Giske Marina hadde kjøpt. Begge var kjempehappy av å så tvil om den tinglyste ubetingede eiendomsretten i kraft i 101 år. Vil noen utfordre den må de nesten gå til retten, kommuneansatte har ikke domsmyndighet, ikke statsforvaltere heller). Deres intensjon var å lage djevelskap for Johansen, hva som helst de kan finne på for det, da kan de ikke gjøre som loven sier, som Sentral Matrikkelmyndighet i ettersyn rapport sier… gjorde de det, fikk de ikke oppfylt at «hevnen er søt» — de får ikke oppfylt sin intensjon om obstruksjon og trakassering da, de trenger vedtak til fordel for sin venn som IKKE eier eiendommen, har aldri gjort det – Giske kommune påstår han eier den (?), helt uten bevis, se nedenfor :

Det er helt vanlig, men det er veldig trist for oss som er på den tapende ende av korrupsjonen:
https://www.kommunal-rapport.no/oekonomi/8211-korrupsjon-vanlig-i-mindre-kommuner/73197!/
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-nordland/dokument-fmno/kommunal-styring-dok/kommuneokonomi/korrupsjon-i-kommunesektoren-dolvik.pdf

Økokrim sier i sin trusselvurdering for 2020 at teknisk etat i kommunene utgjør den største korrupsjonsfare i samfunnet; en slags nepotisme. Ikke nødvendigvis bare penger under bordet, men vennetjenester. Hvorfor gjør en kommune vedtak om at noen eier en eiendom som de ikke eier ? (resultatet av vedtakets favør).

De synest å mene de har en stilling hvor det er jobbens frynsegode å bedrive trakassering av innbyggere de misliker og gi uberettiget vinning deres venner ikke skulle hatt i vedtak til fordel for innbyggere de liker eller som er onkel til sentral politiker i kommunen, hvilket er straffelovens definisjon på korrupsjon.. Ordfører Valderhaug har uttalt til Magne Andersen at kommunen har nok penger (underforstått: til å bedrive slik atferd, litt mobbe og trakasserings moro for de ansatte i dagliglivet. Det er viktig for arbeidsmiljøet deres og trivselen på arbeidsplassen at de får lov til litt slikt).

Saken er et utmerket eksempel på at jurister beskytter andre juristkolleger, kollegiumet går foran retten. Å være gode kolleger er viktigere enn å gjennomføre «gjør rett, hindre urett». Regjeringsadvokatens mandat ser ut til å være forsvarsadvokat for statsansatte jurister med «uheldige» vedtak hos Statsforvalter. Regjeringsadvokaten NEKTER å besvare spørsmål til «sakens fulle opplysning» (Tvisteloven 21-4, 1), som er «motarbeiding av rettsvesenet» «annen rettsstridig atferd« etter Straffelovens § 157. For å beskytte sin juristkollega, nekter Regjeringsadvokat å besvare noen veldig enkle spørsmål til «sakens fulle opplysning» (Tvisteloven 21-4, 1) som er lovens krav om «tillitsskapende» atferd av kommunal forvaltningen (Kommuneloven § 1-1). :

Straffeloven § 157 Med aktør i rettsvesenet menes den som
a) er fornærmet i en straffesak, har anmeldt et straffbart forhold eller anlagt søksmål i en sivil sak,

Her er de enkle spørsmålene som nektes besvart av Regjeringsadvokat i tingrettsak om legalitetskontroll av vedtak (legalitetsprinsippet for hva de gjør, og ikke gjør):

  1. Rettskilde for at ML § 13 gir noe VILKÅR om enighet om eierskapet mellom formell eier og tinglyst reell eier (tll. § 15 ), for å få matrikulere en eiendom. Se 2021/587 sitat under.
  2. Rettskilde for at MF § 31 gir noe VILKÅR om enighet mellom om eierskapet mellom formell eier og tinglyst reell eier (tll. § 15 ), for å få matrikulere en eiendom
  3. Rettskilde for at ML § 13 gir noe annet VILKÅR enn at «eiendomsretten kan dokumenterast gjennom avtale eller anna rettsgrunnlag», for å få matrikulere en eiendom. Hvor er i tilfelle KRAVENE hjemlet til dokumentasjon bortsett fra ML 9 (2) og MF § 27 ?
  4. Rettskilde for at MF § 31 gir noe annet VILKÅR enn å «omfatte dokumentasjon for eiendomsrett», for å få matrikulere en eiendom. Hvor er i tilfelle KRAVENE hjemlet til dokumentasjon bortsett fra ML 9 (2) og MF § 27 ?
  5. Lovhjemmel for at Forvaltningen ikke skal blande seg i privatrettslige forhold i matrikkelsaker. Se 2021/587 sitat under.
  6. Hvilken lov sier at forvaltningen ikke skal blande seg i privatrettslige forhold (i hvilken som helst saker) ?
  7. Er den lov relevant for matrikkelsaker, spesielt ML § 13 saker ?

Sleip gjeng. Kan bare la være å svare på spørsmål som vil punktere saken deres.

Hvis dette er tilfellet, så er dette er egentlig kriminelle kasus ansatt i forvaltningen, åpenhet og ærlighet for at borgerne skal ha tillit til dem, er ikke i deres vokabular. Kontradiksjonen er at de opplyser, vi skal få reagere på hva de mener. Heller motsatt :

https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/forvaltningsutvikling/apenhet-og-tillit/id2612413/

Det er KRAV til dem at de skal oppføre seg RETTVIST slik at borgerne kan ha tillit til forvaltningen, OG rettsvesenet;

«Som individer kan vi ha tillit til staten, men jurister skal ikke ha det på jobb. På jobb skal dommeres, advokaters og andre juristers tillit rettes ene og alene mot rettskildene og rettssikkerhetsprinsippene – som legalitetsprinsippet, kontradiksjonsprinsippet og uskyldspresumpsjonen.»
«Det som kan høres ut som et banalt poeng, representerer en viktig innsikt: Kontradiksjon er motoren i rettsstaten. «

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/b53xMl/tillit-til-rettsstaten-ikke-til-at-staten-har-rett

Bortsett fra hos Regjeringsadvokaten, der gjelder dette ikke. De vil ikke ha noen kontradiksjon. De mener vel at det er utidig av oss å spørre om hvilken rettskilde de påberoper seg. De vil helst holde hemmelig rettskildene sine, for vedtak, Strengt hemmelig. Som kartverket nå har fortalt dem, ML § 13 holder ikke som hjemmel i hvert fall. Som Kartverket sier; ML § 13 gir i hvert fall ingen hjemmel for å nekte matrikulering, kan bare merkes «omtvistet» (grensene til naboeiendom). En tinglest eiendomsrett kan ingen «omtviste» uten de tar det til retten, en domstol kan avgjøre, men inntil det, gjelder den tinglyste eiendomsrett til den som er begunstiget i Tinglysingsloven § 15; «medmindre grunnboken utpeker en annen som berettiget til disse».

Hvem utpeker Grunnboken da som Rettighetshaver ?

Det er status quo. Det får de i forvaltningen forholde seg til.

Men det skjer ikke om offentlig ansatte beskytter andre offentlige ansattes urett: «Du kommer ingen vei Johansen», sier Drabløs på et møteopptak (audio).

Samme hva lovene sier…. samme hva Kartverket sier, samme hva vi sier, samme hva vår advokat sier. Drabløs har en stilling til å trakassere hvem han vil…. han trenger ikke bry seg med lovene, han lager lovene i Giske Kommune mener han. Derfor kan han hovmodig melde at vi uansett ikke kommer noen vei, samme hva vi fremlegger kommer vi igjen vei, mener han. Hans makt er absolutt mener han å si. Og han har bestemt at slik skal det bli. Kommunen har mye penger å satse på hans hobby.. frynsegode.

Og Staten setter sine fremste advokater å representere og forsvare ham og hva Statsforvalters saksbehandlende jurist har gjort….. Regjeringsadvokaten nekter, og vil IKKE «avklare rettsreglene» , jfr. Tvistelovens § 1-1. Da ser vi hvordan uretten dras gjennom mange forvaltningsnivåer, av offentlige ansattes kollegialitet og lojalitet til sine kolleger i den offentlige forvaltning.

«Med forutberegnelighet menes det at man med rettsregler skal sikre at like tilfeller behandles likt, at loven er lik for alle og at ingen kan dømmes uten etter lov (legalitetsprinsippet). Rettsregler kan dessuten også binde statsmakten og forhindre at myndighetene begår overgrep mot borgerne».
https://jusleksikon.no/wiki/Rettsregel

De har jo plikt til å gi rettsreglene de henger sine argumenter i vedtak på (legalitetsprinsippet). Det sies i Forvaltningsloven de skal faktisk gjenta regelen i vedtaket. Det jeg spør om her, skulle de faktisk sagt i vedtaket allerede (Fvl. § 25).

Ingen medier har hittil skrevet om saken. Ingen medier på Sunnmøre bryr seg synderlig om redaktørplakaten § 1.5, om å beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra offentlige myndigheter.
Kan jo være at redaktørene er for gode venner med myndighetene.

Korrupsjonslisten er kjempelang
http://transparency.no/wp-content/uploads/Domssamling2018_web_1.pdf

Saken er kun omtalt av Giske-avisen.no:

https://giske-avisen.no/a-bli-lagt-for-hat-av-drablos-menneskene/

Personvern nemda har bestemt at det er helt innenfor å skrive om saksbehandlere og mennesker som går utover sin makt i kommune administrasjoner, som bruker den offentliges pengekasse for å bedrive djevelskap mot mennesker de ikke liker (psykopati). Disse menneskene er dyktig å skape allianser og få støtte hos likesinnede i forvaltningen. MEN, Kartverkets Magnus Billing gav dem denne gang et skudd for baugen, i sin ettersyns rapport (vedlagt).

https://personvernnemnda.no/pvn-2005-03

Det passet ikke saksbehandler å gjøre noen særlig inngående analyse, da fikk han ikke rammet offeret sitt, og hans venn som trenger vedtakets gunst, som har fått en hel rekke av uforståelige vedtak til sin gunst hos Giske Kommune, ett fra 2017 som de nekter å gjøre om, ML § 26 sak – de neker, saken ligger hos Statsforvalter nå. Får vi samme dumme saksbehandler i den saken også, så taper vi den også. Kommunens saksbehandler har ALT å vinne og intet å tape åkkesom. Får de en dum saksbehandler å hold med seg, så er de superfornøyd, de kan håpe på medhold, trenger ikke legge noe arbeid eller søke kontradiksjon i sitt eget vedtak for å få riktig vedtak, hvis ikke de får medhold var det forsøket verdt for dem :

Vi ser på høyre siden at kommunen ikke har maktet å finne et eneste bevis for den påståtte «bruksrett» de hevder Giske Marina har:

«Både ved byggesaksbehandlingen etter pbl. § 20-2 bokstav m) og i behandling av saker etter matrikkelloven må kommunen til en viss grad forholde seg til spørsmål om eierforhold av areal. . () Det kan etter forholdene være nødvendig med mer inngående undersøkelser av eierforholdene.» – M&R Statsforvalter Andreas Rusten 2021/587

Kommunen kommer til å fortsette å finne opp argumenter. De som lyver ruller seg alltid stadig dypere inn i elendigheten. Denne løsning som Sivilombudet anbefaler, er vanskelig og nærmest umulig for psykopater (som jeg subjektivt oppfatter situasjonen) :

https://www.sivilombudet.no/uttalelser/plikten-a-beklage-feil/

ALLE kan tolke om jeg har rett, utifra hvordan kommunen reagerer her og nå; Vil de finne på nye løgner for å beskytte den første løgnen, eller …………….. Hva vil de gjøre nå, når det fremgår at de ikke har fulgt lovens krav – vil de gjøre noe i det hele tatt, eller er fremdeles behovet største for at de må sikre sin venn; den som fikk deres vedtaks gunst, deres saksbehandlers venn som medhold fra kommunen om å nekte oss matrikulering, som han har fått flere uforståelige vedtak til sin gunst tidligere, spes. I sak 17/1763 ?

Dette kan omgås og tiers i hjel av Giske Kommune saksbehandlere, av den enkle grunn at de lager sine egne lover. Og medias journalister er deres venner, vil ikke spørre dem pinlige spørsmål, som enkelt kan avsløre dem. De innbiller seg de er over lovene våre. De kan lyve videre, finne på nye argumenter i det uendelige, ren obstruksjon. De mener deres egen makt er ubegrenset. De kan gjøre hva de vil. De trenger ikke følge lovene, tror de (legalitetsprinsippet).. Saksbehandleres intensjon var å bruke saken til å tilgodese sine venner de liker og lage vedtak imot dem de misliker. Det er dokumentert at kommunen har gjort endring og vedtak i 2017 til fordel for den som har deres vedtaks gunst, helt uten dokumentasjon – I STRID MED TINGLYSTE RETTIGHETER – fikk samme slektning av sentral politiker i kommunen matrikulert eiendom de ikke eier på seg, samme som får vedtaks gunst i matrikkelsaken vår idag.

For venner av saksbehandlere i Giske kommune går det meste…….

De er verre med de som saksbehandlere og kommunedirektør kategoriseres som kommunens fiender, de får aldri saksbehandling etter loven…. Der gjelder trynefaktor.

Spread the love

Legg igjen en kommentar