Blogg Lov og rett

Hva gjør vi når kommunens ansatte legger noen innbyggere for hat ?

Mer enn noensinne på grunn av korona og klimaspøkelser som er skapt for formålet å få alle ensrettet, skremt til forsamling under det korrupte lederskapet som har kuppet makten og som har ALLE gjort seg til agenter for den mektige internasjonale legemiddelindustrien,  er det viktig at vi som har egne meninger holder herskerklassen i ørene, om demokratiet skal beholdes. Maktens sødme tar dem, så vil den utvikle seg til det ekstremt usunne, og de som tør si imot korrupte og løgnaktige makthavere blir statsfiender.

Forfatter Jarle Johansen viser i sin kommende bok hvordan han har valgt å gjøre sin del.  Om det er en psykopat i arbeid i kommunen som bruker det offentliges penger for sin egen tilfredstillelse å herse med folk han misliker, eller der er en korrupt person som jobber i kommunen, så er det ikke noe stort problem, det er bare kriminalitet. Det vil bli ordnet, andre gode mennesker over ham i systemet vil ta tak i det. De fire separate statsmakter som passer på hverandre og klageinstanser som skal forhindre det samme, vil behjelpe og forhindre at uretten tar overhånd i samfunnet (?). Håper vi. Det blir først et stort samfunnsproblem, om offentlig ansatte over hele linjen er solidariske og kollegiale og unntar hverandres kriminalitet. Om alle fire statsmakter samarbeider om ondskap og kriminell gjerning, da først har vi innbyggerne et stort problem.  Om ingen vil skrive om uretten og samrøret. På nyåret kommer her ny lokal online avis for Giske med omland. 

VIDEO 5 : Saksbehandlingsanalyse: Giske Kommunes saksbehandlingsrutiner, Kommunelovens § 13-1 (3)

Om ingen sier ifra om kriminalitet, ondskap og konspirasjoner i det offentlige som vil være de ubevisstes manifesteringer i verden – så vil de kriminelle og løgnaktige onde kasus ta over all makten. Deres ubevisste selv råder over dem og deres valg og handlinger – og resultatat av det og deres frykter styrer deres handlinger, er hva som blir ondskap («Der er ingen frykt i kjærligheten. De som frykter alt og alle er ikke fullkommengjort i kjærligheten» – 1 Johannes 4:18. De har faktisk ikke kjærlighet i seg da, for den «andre» deres kriminale tilbøyeligheter går utover – bare for seg selv. Deres slaveri under frykten sin; «mørkets makter», vinner over andres frihet og rett.

VIDEO 4 : Giske Kommune – andre kommuners praksis i 0/0 sak

Vi sammenligner Giske kommune sin saksbehandler Øyvind Drabløs sine argumenter med andre kommuners ansatte sine argumenter i vedtak. Enhver vet at norsk lov gjelder likt over hele landet. Jeg bare nevner det. Giske kommune ansatte innbiller seg de kan lage sine egne lover…

Fredrik Fasting Torgersen sa «Når makthaverne blir avslørt så blir de krakilsk». Han burde jo vite det. Han sonet et helt liv for makthavernes løgn og bedrag av ennå en av flere uskyldige de ikke likte (Liland, Fritz Moen, etc), slik at den skyldige morder, venn av makten kunne gå fri (Barrabas). Folk må huske på at det er ikke nødvendigvis rettvisheten som råder om KrF har makten, mange sier tvertimot. Hun her kjønnskvoterte dundra her (ingen vil vel tro det er hennes intelligens?) ble belønnet med ministerpost og leder i KrF for sin ondskapsfulle djevelskap, og ved å lyve så det renner av henne på sin neste. Vi normale vil spørre i vårt stille sinn; Hvordan er det mulig for de makthungrige å bli så ondskapsfull ? Er det igrunn kun slike åndskorrupte urettvise som får lov å komme til makt idag, de som tror på løgnene (kovid, klima, kai)?

Familie mistet tre barn etter å ha kritisert kommunens ordfører
https://www.irenehov.no/2020/05/familie-mistet-tre-barn-etter-a-ha-kritisert-kommunens-ordforer/

I vår sak er det også helt klart blitt personlig for kommunen, de ansatte lyver og bedrar for å rettferdiggjøre sitt første gale vedtak. Da tar ene løgnen den andre. Det er en skam for oss kristne og Kristus selv at slike påstår seg kristen. Det er de ikke. Tvertimot. De er dagens Kaifas’er. De seiler under falskt flagg. Psykopatene blant oss gir alltid ofrene for maktovergrep skylden for sine egne handlinger, de legger skylden på alle andre enn seg selv. De er personlig avhengig av det. Alt er alltid andres feil, aldri deres egen. Eller kommunens ansatte er for stolt til å innrømme feil; «beklager vi har gjort en feil, nå skal vi gjøre om den» – så er saken løst, men det vil de ikke. Da er eneste mulighet som gjenstår at det er med forsett. Vi har ikke fått informasjon fra kommunens ansatte at dette er gjort ved en feil de beklager.

Her sier 127/23 sin advokat Josef Hildre at Giske Kommune har bestemt at Haldor Giske eier grunnen. Mannen er åpenbart ignorant at matrikkelen ikke beviser noe som helst – han bør få tilbake skolepengene for juss studiet:

Kommunens fusk i 2017 gjorde dette bedrag mulig. Grunnen var 0/0 før dette (se video nr. 1). Høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg har skrevet følgende i sin bok «Tinglysing», Cappelen Akademisk Forlag 2009:

«Grunnboka angir ikke nødvendigvis eiendommens reelle eier, og verken § 14 eller andre bestemmelser i tinglysingsloven tar direkte stilling til hvem som er den reelle eieren av en fast eiendom.»

Det er bekymringsfullt at kommunens ansatte rir kjepphester for sin egen del som kan koste kommunen og felleskapet mye penger. Vi har betalt to advokater for å fortelle kommunen hva som er rett og galt. Kommunen av prinsipp har ikke nevnt advokatenes beste argumenter med ett eneste ord i sin «saksbehandling». Her er bevisanalyse av hva de har gjort, de lar bare være å sjekke de tinglyste hefter, så kan de sette eiendom på dem av sine slektninger og venner de vil (nepotisme) :

VIDEO 1 : Bevisanalyse Giske Kommune sak 17/1763 

VIDEO 2 : Bevis for Kystverkets eiendomsrett

Dere vil bli overrasket hva bevisene er som kommunen mener er for dårlig dokumentasjon for vår eiendomsrett, sett i forhold til dem i video foran i sak 17/1763 som liksom skal bevise 127/23 sin eiendomsrett. Her gjennomgår vi Giske Marina sine tinglyste beviser.

VIDEO 3 : Momenter som taler for korrupsjon i Giske Kommune

Giske Kommune har matrikulert som Registrert Eier etter Matrikkelforskriften § 2 b) noen som er bevist de ikke eier den, der er tinglyst opplysning at andre eier arealet (jfr. Tinglysingsloven § 15 andre pkt.). Med disse to sider med «beviser» i første video over vedtar altså Giske Kommune til fordel for 127/23 (?), som egentlig beviser mer det motsatte enn hva kommunen hevder den gjør, og nekter å gjøre det om med våre beviser og tilbake til 0/0 etter samme paragraf ML § 26 (3)(4). At det er bedrag mot bedre vitende å kreve eiendomsrett til noe en har tinglyst hefte i Grunnbok en ikke eier, er helt klart. Vi synest dette også ligner på korrupsjon av kommunen «gi noen en utilbørlig fordel de ikke har rett til», og vi har bedt advokat fortelle oss om det er korrupsjon eller ikke. Det er ikke bare penger under bordet som er korrupsjon, – også vennetjenester, tjenester kommunens ansatte yter den de liker bedre enn andre, nepotisme, slektninger av det sentrale maktapparatet m.v., får vedtakenes gunst imot bedre vitende, og er de imot etiske regler da er utilbørlighet vilkåret innfridd, sier en masteroppgave i juss vi skal gjennomgå sammen med Økokrims trusselvurdring for 2020; Byggesaksavdelinger i kommunene er høyest i faresonen for offentlig korrupsjon :

Alle disse etiske regler er brutt i vår sak (?), merkelig de så lett, uten kontroll- og korrigerende tiltak, bryter sine egne regler, er det ikke?

«Å drive etisk forsvarleg vil seie å opptre i samsvar med lover og reglar og i samsvar med etablerte oppfatningar av kva som er rett og gale.»

«Ein skal opptre slik at innbyggjarane kan stole på nøytral og upartisk sakbehandling.»

«Brot på lover og reglar kan verte rekna som så grove at dei vert melde til politiet med eventuell påtale og straff.»

«Ordfører og rådmann har det overordna ansvaret for at retningslinjene vert etterlevde.»

«Leiarane skal ta tak i forhold som er i strid med lov og avtaleverk og interne retningslinjer.»

https://www.giske.kommune.no/tenester/organisasjon/om-giske-kommune/etiske-retningsliner-verdidokument/

Denne ble vi glad for, av en kapasitet som advokat John Christian Elden, alle vi som legger vekt på det personlige ansvar for alle.

Elden: – Eg trur vi ser eit paradigmeskifte der tilsette i offentleg verksemd får same ansvar som alle andre i Noreg for personlege feil

https://grafen.media/2020/06/15/elden-eg-trur-vi-ser-eit-paradigmeskifte-der-tilsette-i-offentleg-verksemd-far-same-ansvar-som-alle-andre-i-noreg-for-personlege-feil/

Min bok kommer til å handle om at kan vi ikke stole på forvaltning og politikere å behandle en enkel matrikuleringssak med sannferdighet og integritet – så klarer de ihvertfall ikke vanskelige klima- og korona saker, det vil jo gå langt utover deres evner, derfor må vi vanlige folk søke å strippe de umodne og integritetsløse blant dem for makt, for en del mennesker bør ikke ha synderlig makt, idet de er for umoden til det, noen kan være psykopater osv. Kan vi vanlige folk forvente bare løgn og bedrag i klima- og korona hysteriet også, som i de små enkle sakene ?

Maktmenneskene blir forvirret og fortvilet når noen opponerer og ikke tror på hva de vedtar – de er vant med at konforme mennesker finner seg i enhver dumskap fra ‘ekspertene’ som makthaverne anser seg å være. Vår sak er å vise deres virkelige natur. Se video ‘Konformitetetens Psykologi’De naive og enfoldige stoler på sine makthavere. «En forskning fra 2011 viser at Norge er på 6. plass i verden når det gjelder konformitet. – Først kommer Pakistan, så Malaysia, India, Singapore, Sør-Korea og Norge.» https://antijanteboka.no/

Den påståtte eiers advokat Josef Hildre er en durkdreven løgner – han tjente seg kr. 15.000 på løgnene han formidlet, om hva hjemmel betyr osv, og der VAR mer ‘beviser’ :

Jeg fikk tak i «beviset» til slutt på egen hånd, den 8.12.21 – sak 17/1763 i Giske kommune etter klage til Statsforvalter måtte kommunen gi meg dem (se video 1 nedenfor), hvor Haldor Giske presenterer sine «beviser» for sin eiendomsrett, og uten tingrettsdommer Knut Oskarsson med sin overtydelige trynefaktor dømming (som alltid) sin hjelp. Dommeren som åpenbart tilhører Løgnens Barn klubben nektet meg å få motparten til å lyve under ed. Den samme uhederlige senterpartipolitiker Knut Anders Oskarsson som slo forlaget mitt konkurs Forlaget Sagaheim AS for snart 30 år siden som tingrettsdommer. Jeg viste i en pamflett at det ikke var konkurs, men etter at han hadde gitt sin venn konkursprofittør Einar Flisnes kr. 70.000 i tilgode moms, DA var selskapet konkurs. Godt jobbet. Løgnens barns ledere, med profesjonell kapasitet, evne, vilje og dedikasjon til å befeste urett og djevelskap.

Sjikanen må selvfølgelig forbeholdes de som dommer Oskarsson liker trynet på (partiskheten tydelig) – klienten til dommerens venn Hildre sin sjikane har pågått 1,5 år :

Dette heller visste ikke advokat Hildre: «Å ha hjemmel til grunnen, betyr at man har fått tinglyst at man er rettighetshaver til eiendomsretten.»  –  Haldis Framstad Skaare. Underdirektør, registerfører. Kartverket, Eiendomsdivisjonen. Email 15.11.21 CRM:0187571.

Josef Hildre er akkurat like ignorant som sin klient at det vissnok skal bety at Kystverket ikke har eiendomsrett når de sier de ikke har hjemmel. Mot idioter kjemper selv gudene forgjeves sies det. Det stemmer. Kartverket sier i email 13.12.21 at noen hjelpelinjer dratt er ikke noe eiendomsgrense, har ingenting med det å gjøre…

Så i Ålesund Tingrett er alt som normalt, like korrupt som det alltid har vært, slik som når den tjafsetet og ustelte dommer Kjetil Gjøen under korset og kronen med fett hår og ufin oppførsel mot en av partene og ikke den andre (jeg var observatør, sak 19-132521TVI-SUMO), irettesettelse til den som ikke var klient av hans venn den notorisk uhederlige bakgårdsadvokat og kommune advokat for Giske Kommmune Hr. Ingvar H. Seth  greidde det kunstykke å få sin venn dommeren å dømme 6-7 mennesker til et sameie ingen visse de hadde, in absentia. De hadde ikke mottatt stevning, ikke noen av dem tilstede i rettsalen, men dømt ble de av Gjøen. Helt ulovlig selvfølgelig, men disse menneskene, som de i kommunen, de tror seg hevet over loven. Et av kjennetegnene på Løgnens Barn er at de skaper sin egen lov fortløpende. En skal være ganske god venn med dommeren for å få til dette.

Her er email fra Seth som satte igang Giskekai-saken:

Hva den manipulative advokat Seth IKKE sa til kommunens dårer til saksbehandlere –  for å skade meg som hadde klaget ham inn til Advokatforeningen i annen sak, – var at slikt samtykke ble gitt to ganger før, i 1892 og 1921. Noe viktig jeg lærte av matrikulering saken hvor det offentlige stjeler eiendom for sine venner, er sannheten i det at akkurat hva de beskylder en for, det er hva de er og gjør selv (projisering). Når Ordfører mener offeret (meg) bruker «stygge» ord mot ansatte, som dommeren («sjikane») så har maktovergripere det godt i sin stilling i Giske Kommune, få utløp for all djevelskap som romsterer i hans indre, uten konsekvens, offeret har skylden. De virkelige sjikanøse beskyttes av sine medløpere. Jeg er stygg, de er de gode, men de gjør galt, som har makten, ikke meg. De andre kunnskaper som kom utav saken vil bli formidlet i boken.

«Hva vi ikke gjør bevisst, møter oss som skjebne«, sa Carl Gustav Jung. De vil frykte og til og med kunne hate den / de selvtenkende, de som stiller spørsmål ved maktelitens disposisjoner og vedtak. Vi blir dagens «jøder» som de mener er smittebefengt og kan smitte det ubevisste fryktsomme majoritets  ‘Herrefolket’. De bevisste skal være som alle andre ubevisste dårer, eller bli utryddet, gasset, tvangsvaksinert. Vår tids kristne jøder som ble Holocaustet 6 million av i siste verdenskrig, av ensrettingens sosiale mekanismer. Historien vil gjenta seg, og vi i minoriteten har ikke noe annet valg enn å la deres latente ubevisste ondskaper få spille seg ut. Bibelens scenario er lagt opp til det, at de skal ta makten for å bli avslørt no, de skal ut i lyset, fram fra mørket, fra de skjulte sfærer makten har operert fra i tusener av år. Vi kan ikke lett gjøre oss til motstandere av Skaperens plan. Det er skjebnene deres som møter oss, for gode bevisste mennesker gjør ikke slikt, den deres skjebne som de med makt påfører alle oss andre uskyldige; korrumperte eiendomsretter, strømprisen, klima, korona, maskepåbud eller andre tåpeligheter. Et resultat av fryktsomme uærlige menneskers disposisjoner og prioriteringer. Deres skjebner går utover oss, fordi de har makten til å la sine latente begredelige psykologi’s skjebne bli overført oss uskyldige som helst ville ikke hatt noe med ‘Løgnens Barn’ å gjøre i det hele tatt. Vi skal ikke se bort fra at psykopatene blant oss søker seg til jobber de får utløp for sine tendenser.

Liket i Slottsparken

Nazi tendenser i norsk politikk

Her kommer etter hvert historien om hvordan det går når en person i kommunen ikke liker deg.  Noe som skulle være en enkel saksbehandling ble til års mareritt, trakassering, mobbing, urett.  De som en enkelt offentlig ansatt vil utstøte av samfunnet, blir det. Hele statsapparatet støtter sin offentlig ansatte kollega (i de fleste tilfellene). KUN i de ekstreme urettsakene tør de ikke, da blir konspirasjonen for åpenbar. Ondskapen kommer frem i helt vanlige folk som lyver og bedrar, i kraft av sin arbeidsgiver kan de utøve MYE ulovlig negativ makt. De jobber i kommunen og har ubegrenset med penger til sine personlige vendettaer, til å skade deg og din sak.

Deres venner har det fint. Deres fiender tilsvarende verre. Men de skulle gjøre sin jobb, uavhengig av om de liker en eller ikke. Loven har makt, ikke dem. De skulle ideellt sett bare følgen lovene. Det gjør de ikke. De lager sine egne lover fortløpende. Følelsene sine får de legge igjen hjemme, ikke ta dem med på jobb. Det utrolige utbroderer seg at hele Norges forvaltning tar unna den personens tildels kriminelle handlinger. Offentlig ansatte opptrer i flokk, de passer ikke på hverandre for å forhindre maktmisbruk som de skulle etter maktfordelingsprinsippet. De sammen tvinger gjennom konformiteten, ensrettetheten, felles (luciferisk) tankegods (hadde det vært kristent hadde jeg ikke hatt noe imot ensrettingen i det hele tatt).

For tusener av år har Bibelen profetert hva som skal skje i verden når antiKrist konformitets ånden kommer på «Tronen», altså til makten i Bibelens symbolspråk, når hjertene blir kalde (Matt. 24:12) og urett og lovløshet tar overhånd (Rom. 1:18). Da må vi re-skapes i menneskenes bilde, og ikke lenger være det individ Gud skapte oss med muligheter til å være. Mange vil bli storligen forundret at KrF er like mye og kanskje mer i den negative åndsmakts vold enn hvem som helst andre. De utmerket seg ikke motsatt på noen som helst måte. Tvertimot. Dette overrasket og forundret meg til å begynne med. I denne boken skal vi se at dette Bibelske fenomen behersker forvaltningen idag. Endetiden er da dermed her, slutten på sivilisasjonen, nå tar den negative åndsmakt over verden for et kortere tidsrom. Med KrF’s sin fulle hjelp og støtte, PRIDE flagg inkludert. Der finnes ingenting kristent de vil holde fast ved, for å få lov å være med i det ensidig ukristne maktapparatet.

Det er tungt å bli så hatet av muligens bare en person i kommunen, men den personen har mye makt i organisasjonen og får med seg flere, – og de går til slike ytterligheter for å skape problem for en. Vi håper å klare å vise den latente ondskap og forkjærlighet for uretten som ligger i helt vanlige maktmennesker, slik som de som vil fengsle og tvangsvaksinere de som ikke ønsker det. Helt nazi.

Herskerrasens ufeilbarlighet

Disse er i flertall, og gjør som de vil mot oss minoritetene som ikke står med hånden i været og heiler sin Store Ledere som om vi skulle leve i Maos Kina, Nazi-Tyskland eller Nord Korea. 

Beviset på at jeg har rett; Kommunens ansatte på personlig vendetta vil ikke høre på noen – de vil gjøre som deres hatefulle følelser forteller dem, ikke hva lov og rett sier. Derfor vil alle dyre advokater vi leier inn sine argumenter, Kystverkets argumenter, og alle som vurderer bevisene sine argumenter, vil prelle av som vann på gåsa, kommunen vil ikke bry seg med sanne argumenter eller beviser. De vil kun følge de hatefulle følelsene sine som stemmer med deres personlige preferanser – det har blitt personlig for dem, ikke lenger saklig. Ingen saklige argumenter når inn, fordi deres personlige antipatier og sympatier om personen bestemmer deres oppfatninger, mer enn beviser og fornuft om saken..

Korona plandemien har gitt dem mye makt de kan bli oppblåst og pompøs over, de har blitt vant med å få lov til å bestemme mye tåpeligheter, det vil de gjerne få fortsette med i alle slags saker – micromanagement. Det er viktig at hver enkelt av oss tar de i micrimanagement maktrus ned på bakken, ned til oss, hver for oss, før de tar av og letter til en virkelighetsfjern verden for seg selv og sin egen pondus.

BOKEN KOMMER HER PÅ DENNE SIDE NÅR DEN ER FERDIG

Om uretten som ondskapens problem, en litt filosofisk utlegning om urettens vesen blir min bok også, – i ånden av min favoritt forfatter; M.Scott Peck – alle hans bøker har æresplassen i mitt bibliotek , som «The Road Less Traveled» og denne:

The People of the Lie : The Hope for Healing Human Evil

Løgnens Barn. Det er en egen rase. Hadde ALLE mennesker lest denne boken kunne verden blitt et paradis. Vi bør aldri la oss innbille at alle mennesker er like; det er de ikke: Noen er satanisk, Løgnens Barn, og noen få er absolutt tvers igjennom snill, rettvis og sannferdig; Guds folk, – de har fått sitt hjerte omskåret fra dets dyriske tilbøyeligheter de ble født inn i denne verden med.

Vi lever nå i tiden hvor når noen med makt sier «ta vaksinen», så er det absolutt det vi ikke bør gjøre, OM rådet eller kravet kommer fra noen som tilhører Løgnens Barn (ikke gjør noe de sier, i noe, ikke tro på dem) – de lyver hele tiden, om alt (2 Tess. 2:11).

Maktens sprellemennesker

Boken viser at vi har ikke lenger fire statsmakter som passer på hverandre. Vi har fire statsmakter som hjelper hverandre; Statsansatt kollegialiteten, inklusivt den fjerde statsmakt massemedia som har gått fra å være Statsansattes voktere til å bli deres beskyttere. De aller største løgnerne er forsamlet i media, de som skulle ha som ansvar å påse at makten ikke tråkker over sine fullmakter, de har blitt makten sine talerør, ikke folkets:

Redaktør Hanne Relling-Berg er jo varslet om korrupsjonslignende tilstander, men hun er for godt betalt av sine oppdragsgivere til å gå imot de hun skal passe på ikke trår utover sin makts mandat. Ikke en eneste edruelig nøktern motstemme til korona-hysteriet slipper til der i gården, som jeg har observert.

På sin særegne måte vil mange mennesker nok forstå at hun velger pengene og samarbeid med makten, de ville gjort det selv, – pressestøtten hun og hennes kolleger lever av forplikter. De fleste ville nok gjort som henne – så ingen synest hun gjør noe galt. Kun de som er omskjært på hjertet og fått en ny ånd, mener at å selge sin sjel og sin rolle for en slik neve med sølvpenger er forkastelig, – det er hva en kan  forvente av mennesker uten integritet :

Etiske regler

Der er ingen straff for å bryte dem, så ingen bryr seg om dem.

«Å drive etisk forsvarleg vil seie å opptre i samsvar med lover og reglar og i samsvar med etablerte oppfatningar av kva som er rett og gale.»

https://www.giske.kommune.no/tenester/organisasjon/om-giske-kommune/etiske-retningsliner-verdidokument/

Jeg synest som kommunens etiske regler at det er overordnet viktig at alle gjør det som er riktig, og ikke det gale, at lover og regler følges. Da får vi bedre liv, og bedre samfunn.. Det hadde vært en stor fordel for samfunnet at de selv var enig med meg i viktigheten av dette. For de bryter hver en lov der er å bryte; forvaltningslov, kommunelov og matrikkelov, for å nevne noen få.

Giske Kommune har tradisjon for å ønske å bestemme hvem som skal eie eiendommer. Deres renkespill kostet eier av fellesfjøs på Vigra 1,5 millioner oppsparte midler. Hvorfor utsteder ikke Giske Kommune dagbøter til seg selv for de ‘ulovlige’ vinduer? Ble vinduene plutselig lovlig når de overtok eiendommen ?

Løgn og bedrag delaktighet gjør seg utslag i ens personlige karakter, og den er som en kreftsvulst som spiser en gradvis opp fra innsiden og ut. Jeg vil IKKE anbefale det. Følelser og personlige antipatier trumfer ofte fornuften og bevisene når en treffer denne type saksbehandlere. Mennesker som skaper seg forestillinger om noen andre eier en eiendom i strid med alle tinglyste bevis og 100 års bruk av andre (Statens Havnevesen / Kystverket) de klarer ikke forholde seg til virkeligheten, de er i en løgn og mental forestilling som knapt kan kalles annet enn psykose.

Forvaltere med maktpsykose i stat og kommune bør komme utav den psykose snarest mulig, før de skader alt for mange mennesker, det er bokens lærdom.

Åpent bedrag

Ikke noe hemmelig at alt er bedrag. Vi lever i endetiden for sivilisasjonen. Alt er bedrag idag.

Jeg ser av historisk matrikkel datert 15.02.17 som vi fikk tilsendt av Kartverket hva som har skjedd, at kommunen har rokert rundt noen hjelpelinjer som de kaller 127/23 sin ‘eiendom’ rundt Kystverket/Giske Marina sin tinglyste eiendomsrettigheter til molo/vei

«..hjelpelinjer som ikke samsvarer med de virkelige grensene.»

https://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsgrenser/feil-grenser-i-eiendomskartet

 «Dersom eiendommen er markert med stiplet hjelpelinje, finnes det ikke registrerte grenser i kartet.»

Så det er egentlig ikke grenser som er skapt for 127/23 i 2015 og 2017. Det er bare noen hjelpelinjer som er pushet rundt på kartet, for at det skal se ut som om kommunens venn og Ordførers partikollegas onkel eier arealet. Rent illusorisk bedrag. Vi mener forøvrig vi er utsatt for en psykopat – nye løgner produseres fortløpende – fremføres som sannhet mot bedre vitende i vedtak. Som pusher rundt på noen hjelpelinjer og påstår de gir uttrykk for noen slags eiendomsrett på andres vegne. Lyves det så mye utad, så lyves det vel og bedras like mye internt, og slik fås med andre mennesker internt. Så det kan tenkes at noen internt i kommunen kan være bedratt også.

I det små som i det store, lyves og tros det på løgner, av Løgnens Barn.

De fleste vanlige mennesker er ikke så vant med sannsynligheter. For meg var det beste faget mitt på BI, jeg fikk ren ‘6’ – fakta er at sannsynligheten (tall fra des. 2021; Aftenposten) for folk under 39 år dør er 0,0022 %, det er helt normalt og nærmest ingenting. Med de over 80 år som dør likevel på 4 % er for hele befolkningen 0,12 %. Justerer en for de 4 % så er det marginalt igjen av de mellom 39-80 som dør. For disse helt normale dødstall stenges vår sivilisasjon ned, og overgis i bedragerske antikristne krefters vold, og hardcore satanister trer inn og grabber en makt vi ikke bør tillate dem å ha, fordi de er for umoden, ondskapsfull og tildels altfor uintelligent og inkompetent til å ha den.

Mennesker som kan mishandle en enkelt borger med maktmisbruk, kan like enkelt mishandle hele befolkningen med maktmisbruk. Ikke gi dem mulighet til det.

Psykotisk menneskehet

De aller fleste mennesker forstår ikke statistikken over. De har med frykt for sin egen og sin families død blitt skremt utav virkeligheten og inni sin egen hysteriske sfære hvor de i stor vrede og sinne henvender seg til et medmenneske på butikken som ikke gjør nett hva deres persepsjon av hva Store Leder har fortalt dem de skal gjøre, om det er maske eller 6 fot avstand, søker de millimeter trygghet.

Advokat Barbro Paulsen mener at menneskene er i en fryktpsykose
https://podtail.com/no/podcast/nordpodden/nordpodden-145-har-den-norske-grunnloven-virkelig-/

Vi mener at onde mennesker med makt har en fordel av å sette mennesker i den fryktpsykose, klima, korona. De kan få mer myndighet og makt av det. Folk gir dem mer fullmakter av det. Forsiktig. Her er ulver som utgir seg for lam.

De ubevisstes valg som vil materialisere seg i verden som ondskap, om det sa kristne Carl Gustav Jung at: «Hva vi ikke gjør bevisst, møter oss som skjebne». Det er ikke sagt noe sannere enn det, det ser vi skjer idag når de tilhørende Løgnens Barn (de har ikke konfrontert «skyggen» sin, på Jungiansk) blir sluppet løs (2 Tess. 2:7) etter å ha blitt holdt i tømme i tusen år (Åp. 20:7, de tusen år landet var kristent); Ragnarokk. Armageddon. Hva ord en vil bruke er fritt. De er selv helt ubevisst om at deres skyggesider de fornekter «møter dem og oss som skjebne». Deres skjebne møter også oss som skjebne, fordi de som har kuppet makten er istand til å kreve sin vilje over oss; maskekrav, «vaksinering», hvem har eierskap, etc – all slags bedragerske tåpeligheter. De har makten i verden idag, de kan ikke snakke sant, fordi de er ute av stand til det – de har det ikke i seg, fordi de har blitt sin skyggeside mest (2 Tess. 2:11).

Hos oss andre er vi kapteiner over våre egne sjeler. Vi bestemmer. Ikke våre ubevisste selv. Vi har temmet vårt ubeviste mørke og tar bevisste valg. Vi lar ikke lavpannede idioter med IQ mindre enn skostørrelsene våre styre våre liv. Dette skrev jeg lange artikler om for 10-15 år siden. Idag går det i oppfyllelse hva jeg sa da, for eksempel denne om veiene som deler seg mellom de ubevisste og de bevisste; maskefolkene og maskenekterne.

Som kristen har jeg mer tillit til Guds godhet og immunsystemet Gud utstyrte oss med, mer enn dumme menneskers maskekrav og ‘vaksiner’. Vi drar hver vår vei bevissthetsmessig, men vi må dele samfunn i en overgangsperiode.  Hva som skjer av ting som er uheldig i samfunnet, skjer fordi at de ubevisstes ondskap må få lov å materialisere seg i Armageddon, i apokalypsen. Deres gale valg må få lov å komme ut og frem og vise seg frem, «ut og frem i lyset» er ordene noen vil bruke. Slik at de kan bli dømt.

Gode mennesker «omskjært på hjertet» så de ikke lenger tilhører Løgnens Barn, vil vi nok ikke finne arbeid i kommune- og statens systemer oftest. For gode mennesker  vil det være en utilfredstillende arbeidsplass hvor så mange gjør så mye ondt og korrupt – hvor slike som kommunedirektør Dag Olav Tennfjord for Einar Valde Transport AS eller andre næringslivsaktører de har betalte styreposisjoner for å sikre interessene til ifølge Liv Serine Helgesen i Skodje, som samme Landmåler Kvile bedro – stjal land fra henne for Einar Valde, elller Ordførere og Ombudsmenn som arbeider ikke for oss som de påstår å representere, ikke beskytte oss mot maktovergrep av administrasjonen, jfr. strømprisene, jfr. å være agenter for legemiddelindustrien,  uten samvittighetskvaler.

Også hos dem hvis internaliserte ondskap har blitt latent fordi de nekter å gjøre den bevisst – at de nekter for de har både ondt og godt i seg – og må gjøre valg mellom de to, vil verden møte sin skjebne, av deres ubevisste valg (de er majoriteten). Enhver nazist og enhver kommunist tror seg selv god idet de slakter millioner av mennesker «til felleskapets beste», fordi de mangler selvrefleksjon, selvinnsikt. Mye mer gøy å være ond Hersker enn enkel Tjener, for mange, å måtte tenke på andre før seg selv og sine egne tildels psykopatiske eller psykotiske interesser er en uting for dem. Enhver maskenazi og vaksinenazi likeså. Når landet vårt en gang var kristent, var politikere og byråkrater folkets Tjenere (kristusprinsippet, tjenerprinsippet. Matt. 20:26). Når landet ble avkristnet tok det ubevisste uomskjærte Herrefolket over (det herodiske herskerprinsippet). Disse skal vi se tar ikke fem flate øre for å gjøre urett av lyst, eller lobotomere, gasse eller Holocauste deg, de gjør det når de tror de gjør det gode for  å «beskytte fellesskapet» som Hitler. Deres bevisste og mest ubevisste frykter hersker over dem, jfr. 1. Joh. 4:18 «de som er styrt av frykt er ikke perfeksjonert i kjærligheten», bestemmer deres handlinger, hva de sier, og hva de gjør. De tror de skal dø av et forkjølelsesvirus, en korrupt media har fortalt dem det, og de gjør sin fryktsomme vilje å beskytte seg selv og sine tror de, deres hellige korstog mot «ikketroende». De gjør ikke Guds vilje som de kristne som engang styrte denne nasjonen gjorde, bare sin egen vilje, og sine egne interesser styrt av en irasjonell frykt, løgn og bedrag («mørkets makter» i seg).

Psykose = «tap av kontakt med virkeligheten»

Vi er midt i tidenes åndelige sjøslag og de fleste vet ikke om det engang. Bibelen sier at de ondskapsfulle og urettvise skal bli tatt fra makten, selv om de tilhører KrF, og kaller seg kristen, i navnet og ikke i gavnet. Vårt eneste håp er at Bibelen har rett.

Robin Bullock – WICKED REMOVED FROM POWER

https://www.youtube.com/watch?v=k9x08HMjC80

Jeg utfordrer ikke disse kreftene ubevisst. Jeg er kaptein over min egen sjel, og jeg gjør hva jeg sier bevisst, fordi jeg lurer på hva de vil svare med at jeg avslører dem og deres motivasjoner. Jeg vil bare la deres ondskap få videre materialisere seg når de svarer på å bli avslørt. Da gjør jeg verden en tjeneste. Deres handlingsmønster avslørt, som Kaifas’, som Hitlers, som Lenins, som Stalins, som Pol Pot – de er lokale manifestasjoner av den samme ånd som tronet i det indre av disse, de maktdemonisk besatte krek som ikke burde hatt makt i det hele tatt. Som Fredrik Fasting Torgersen sa det; «Hvis maktmenneskene blir trengt opp i et hjørne så blir de krakilsk». For når de gjør det og handler urettvist, skal de bli dømt – en vakker dag slipper de ikke konsekvensene for den urett de skaper lenger – ingen offentlig ansatt kollega som kan hjelpe dem og unndra dem straff da, dommedag :

«Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnene, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.» – 2 Tess.2:11

AUDIO: DELUSION determines how this all ends

«Dagens podcast med Mike Adams gir et kritisk viktig dypdykk i vrangforestillingene som former menneskene og verden rundt oss. Det begynner med premisset om at folk flest lever i dype, komplekse vrangforestillinger som dominerer bevisstheten deres. «

Your browser doesn’t support HTML5 video. Here is a link to the video instead.

Mennesker som karrer til seg makt og posisjoner i forvaltningen synest å være en egen rase av urettvise. De bryr seg ikke om de gjør galt, de kan være så ondskapsfull de vil, for det offentliges dype pengesekk. Når en finner at de med makt i verden er alle bare korrupt, som elsker løgn og urett, da er der en Allmakt bare igjen å stole på kan hjelpe en, – som vi kan søke tilflukt i; Den absolutt beste medisin mot alle onder (Rom. 12:19, 5. Mosebok 32:34-35).

Kan det være at den Allmakten har kontroll med en eneste person i forvaltningen med makt som tjener Gud, som ennå har personlig frihet nok til å bruke fornuften, sannheten og bevisene, – eller har Satan 100% kontroll over absolutt alle mennesker under syndens slaveri i de statsmakter som egentlig er til for å gjensidig kontrollere hverandre, har de blitt ETT, alle elsker løgn og bedrag ? Et spennende eksperiment å finne ut av. De tror jo at til flere de er til lettere er det å komme klar uretten de skaper, at de sterkestes rett gjelder, at flertallet skaper ved avstemming rett av uretten? Vi får se. 

«Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnene, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.» – 2 Tess.2:11

Abide With Me

«the darkness deepens; Lord, with me abide:
when other helpers fail and comforts flee,
help of the helpless, O abide with me.»

 

(c) Giske Kommunes rettsikkerhets-ombudsmann

Spread the love

Legg igjen en kommentar