Åndsliv

Øyvind Drabløs; Saksbehandling fra Helvete i ML § 26 (politianmeldt)

Som assosiert borger-journalist for Giske-Avisen ønsker jeg å gi et aldri så lite eksempel hva jeg har benevnt «saksbehandling fra Helvete». Det er verdt anstrengelsene å få muligheten til å studere reprobate personer, med reprobate menes hang til å lyve og bedra i alt de gjør, fordi de er under en annen ånd enn den kristne.

Det er mørke skyer ikke over kun Alnes og Giske. Hele verden står idag under kontroll av onde mennesker. KUN de med oppøvd skjelneevne vil ha sjanse til å gå klar. For tiden vi går inn i vil jeg lære folk å se forskjell på Guds Folk og Satans Folk ved dette eksempel. Det blir utrolige løgner verden vil vederkveges under i den tiden vi går inn i (klima, kovid, krig….). Det siste Jesus sa som råd til oss som skulle leve den «Endetiden» var : «Pass på å ikke bli forført» (Matt. 24:4). Alle løgnene deres som de tror på, som de tror sterkt på er sann, skal avsløre dem, for all verden, og skille hveten fra ugresset.

I sin karakter eller mangel på karakter har disse menneskene faktisk ikke engang viljen og langt ifra evnen til å gjøre det rette, det gode. De er av en ånd som ikke har det i seg, derfor benevner Bibelen dem for reprobater. Reprobatene er definert i Rom. 1:18,28 , 2 Thessalonians 2:10,11.

Strl.«§ 171 rammer en offentlig tjenestemann som handler innenfor sitt ansvarsområde, men grovt i strid med tjenesteplikten – for eksempel ved å treffe et vedtak det åpenbart ikke er hjemmel til»
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/otprp-8-200708/KAPITTEL_12-2-4-21

Tjenesteplikt krenkelse lovdatabase dokument her.

Ledelsen i Giske Kommune som er Dag Olav Tennfjord (kommunedirektør) og Harry Valderhaug (Ordfører) har ikke vist noen vilje eller initiativ til å etterforske engang, langt ifra gjøre om uretten, hvis ikke vil dette bli en overlagt med forsett forfalskning av den offentlige matrikkelen for sine venner.

De reprobate menneskene har ikke hverken ønske eller viljje til å gjøre det gode, det rette eller det sanne. Tvertimot. De vil ønske sterkt det motsatte. Vi har bedt om samme endring etter Matrikkelloven § 26 som kommunen gjorde for Haldor Giske i 2017. Bare med den forskjell er at for oss blir alt etter loven, mens hva de gjorde for Haldor Giske var ingenting gjort etter loven. Her er også beviset for at det var 0/0-eiendom (umatrikulert grunneiendom, alle statens veier var det i gamle dager) før og inntil 2017 :

«…. retting av eiendomsgrense» , det skal oppmålingsforretning, dom eller privat avtale/kjøpekontrakt/skjøte til å «rette» den….. (?).

8 Gnr 127 bnr 23 - Halldor Arnfinn Giske - korrigering av grenser (L)(492797)

 

Så vi ser at de har tatt en lovlig oppretta ‘0/0’ eiendom, en umatrikulert grunneiendom etter Matrikkeloven § 13, det betyr en «eksisterende selvstendig eiendom» ser vi nedenfor og ved å lese Matrikkelforskriften § 2 l), og skrevet 127/23 på den uten videre, og gjort den til Haldor Giske sin. Ingenting annet er gjort. De har rokert noen hjelpelinjer på en dataskjerm, og skrevet 127/23 som eier. Hvorfor og hvordan kan de gjør dette? Loven gir jo en helt vanskelig lang prosedyre for å kunne gjøre dette ? Kommunen har altså tatt noen andre sin eiendom og gitt den til hvem de vil… uten at de som eier vet det.

For at Haldor Giske skulle ha rett til å få endre i 2017:

    • Kystverket stod som registert eier i grunnboken for arealet, eier rettigheten til Kystverket var registrert som tinglyst hefte på 127/23, jfr. Tinglysingsloven § 15, så alle visste om det. Grunnboken er lex superior matrikkelen.
    • Han skulle hatt grunnbokshjemmel for å gjøre det, det hadde han ikke. Siden ‘0/0’ eiendommer har ingen registrert eier (MF § 2 l) ). Kommunen gjorde det for ham likevel. Korrupsjon, kameraderi ?
    • Han skulle hatt en dom, oppmålingsforretning ELLER kjøpsavtale med reelll eier Kystverket  (ML § 26, 3dje ledd) på at han eier arealet som ble overført til ham (ML § 15, MF § 33).

Drabløs sier til tilsynet fra Kartverket i kommunen at 0/0 eiendom aldri har blitt fraskilt 127/23. Derfor mente de at de kunne endre 0/0-eiendommen tilbake til 127/23 (?). Alle kjeltringer har gode unnskyldninger for at de ikke er kriminell når de blir tatt på fersken i en forfalskning, bedrag, tyveri :

Tilsynsrapport dt. 21.02.2022, sak 13/07350-51

Drabløs avdeling, febr. 2022 : «Matrikkelen blei retta ein gong før, etter førespurnad frå eigar av 127/23 i 2017, med utgangspunkt i at areal aldri er delt frå»..

?

«Matrikkeloven», side 121

En 0/0 eiendom har jo alltid vært en egen «eksisterende selvstendig eiendom» sier Dag Høgvard, KDD fagdirektør og forfatter av boken «Matrikkelloven» (?).

Så vart det 0/0 areal i all hemmelighet overført til Haldor Giske fra kommunens matrikkelfører i 2017………

Arealoverføring gjort av kommunen i 2017, sier Magnus Billing

MF § 33.Arealoverføring
«(8) Det må foreligge samtykke til arealoverføringen fra registrerte eiere»
https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-864/§33

Haldor Giske var IKKE registrert eier av ‘0/0’ eiendommen.

Iflg Føringsinstruks 4.2.30 trenger arealoverføring også Oppmålingsforretning eller Jordskiftesak (?)… :

«Forretningstype. Aktuell forretningstype er: Oppmålingsforretning med arealoverføring og Jordskifte.»
https://www.kartverket.no/globalassets/eiendom/matrikkel/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf

I sitt avslag på vår søknad skriver Drabløs (vi er så vant til avslag, at vi reagerer knapt, det er en satanisk impuls i ham at han må lyve for å få det til avslag, uansett hva det gjelder):

Krav om retting av matrikkelen - moloanlegg på gnr 127 bnr 23

 

Vi tar hvert enkelt argument suksessivt:

Drabløs, side 1: «Kommunen har avvist kravet i vedtak av 08.01.21 då ein ikkje kan sjå at det er sansynleggjort at det her er tale om eigedomsrett.»

Er ikke «sansynleggjort»  eiendomsrett for Giske Marina (kjøpte av Kystverket) :

Psykotiske mennesker («ute av kontakt med virkeligheten«) de vil se beviser for Giske Marina sin påståtte bruksrett til høyre (?). De vil ikke se det som taler for eiendomsretten til venstre. Det blokkerer de reprobate utav sin virkelighet. De vil ha et gitt resultat, da ser de kun etter det som kan bekrefte og overser bevisene for det motsatte (som i Baneheia-saken). Som vanlig Drabløs mener vel han vet best. Han – Keiseren på kommunetronen – lager jo sine egne lover hvor de ikke finnes ellers.

Drabløs, side 1 : «Tidlegare motteke krav om matrikulering av umatrikulert grunn – som no vert å handsame som krav om retting – går fram av vedlegg 3.»

Tosk. Dette er en helt ny sak etter ML § 26. En egen sak.

Drabløs, side 2 :  «Følgjeleg gjeld ikkje rettingskravet ein eksisterande grunneigedom som er oppretta i grunnboka.»

Dag Høgvard, «Matrikkelloven», s. 121

Bortsett fra at den «eksisterende selvstendige eiendommen» har eksistert fra før grunnboken fant dagens form.

Høgvard s. 121: «En umatrikulert eiendom er en eksisterende selvstendig eiendom som ikke er nummerert og innført i matrikkelen. Umatrikulert grunneiendom var tidligere i hovedsak offentlig veggrunn…».

Høgvard s. 122: «Denne typen matrikulering er ikke å anse som opprettelse eller endring av eiendom, men som registerføring av eksisterende lovlig opprettet eiendom. Dette er også lagt til grunn i Pedersen mfl. 2018 s. 118″

Giske-havna er altså en «eksisterende selvstendig eiendom» som har vært slik siden 1921.

Høgvard s. 123: «Matrikulering av umatrikulert grunneiendom eller umatrikulert festegrunn må på dette punktet sidestilles med registrering av uregistrert jordsameie, jf. matrikkeloven § 14″.

Drabløs, side 2: «Ein har difor korkje registrert matrikkelnummer eller grensebeskrivelse å ta utgangspunkt i.»

Når en kjemper desperat etter argumentene for det avslag en vil ha så blir det slik. Du hadde et 0/0 matrikkelnummer for arealet før dere forfalsket matrikkelen. Grensebeskrivelsen finner du i kartvedlegg til den tinglyste GRUNNeiererklæring, deretter skal du fikse det etter ML 34, tredje ledd.

Drabløs, side 2: «Retting etter mtrl. § 26 3.ledd andre punktum gjeld retting av reine feilregistreringar/ feil i overføring av opplysningar frå td målebrev, jordskiftesaker, utskiftingskart, økonomisk kartverk og liknande».

Drabløs, side 2: «Det er berre openbare feil som kan rettast etter denne regelen».

Feilen er ganske åpenbar for oss, forskjellen mellom ‘127/23’ og ‘0/0’ tallene på matrikkelkartet skriker i øynene. Får håpe den er like åpenbar for politiet.

Drabløs, side 2: «All den tid eigedomen ikkje eksisterar – korkje i grunnboka eller i matrikkelkartet (objektregisteret), kan ikkje kommunen sjå at det er grunnlag for/kvalifiserer til retting etter denne regelen.»

Eiendommen eksistert siden 1921, BÅDE i grunnboka og matrikkelkartet, inntil dere forfalsket matrikkelkartet da…

Drabløs, side 2: «I dette ligg at Giske Marina gjennom krav om retting ikkje kan oppnå matrikulering av umatrikulert grunn som avvist i vedtak av 08.01.21″.

Det skal ikke du bry hjernen din med. Det og hvordan skal vi rekvirere hos deg når du har gjort ferdig den jobben endring tilbake til 0/0 er ferdig.

Drabløs, side 2: «Grunnen moloanlegget ligg på er i matrikkelkartet registrert som del av gnr.127 bnr.23.»

Takket være deres forfalskning av matrikkelkartet.

Høgvard s. 24: «Før delingsloven ble for eksempel offentlig veggrunn ikke registrert med eget matrikkelnummer () Et eksisterende, men uregistrert jordsameie var i prinsippet ført i den gamle matrikkelen sammen med grunneiendommene som hadde del i sameiet. Lovgiver valgte derfor å betrakte eksisterende jordsameier som matrikulert siden de var registrert sammen med de aktuelle grunneiendommene «.

Høgvard s. 123 : «Matrikulering av umatrikulert grunneiendom eller umatrikulert festegrunn må på dette punktet sidestilles med registrering av uregistrert jordsameie, jf. matrikkeloven § 14».

Drabløs, side 2:  «Kommunen kan heller ikkje sjå at det er openbart at slik registrering er feil.»

Nei, en ting vet vi, det er at dere er jo ikke akkurat de skarpeste knivene i skuffen.

Drabløs, side 2:  «Kystverket har ikke hjemmel til grunnen»

??? Og så ? Hva slags poeng skal liksom det ha ? Det mente Marit Giske på oppmålingsforretning betydde at Kystverket ikke eide arealet. Og for den Giske Kommune ansatte passer det dem best at det er ‘sant’… (?).. for dem. Stakkars. For oss andre er det bare dumskap. De hadde mottatt en hel blekke jeg skrev om hva ordet «hjemmel» betyr.

Hvis det er vanskelig å få tinglyst et eierskifte på vanlig måte, kan dagens eier av eiendommen søke om grunnbokshjemmel etter kunngjøring.
https://www.kartverket.no/eiendom/overfore-eiendom/grunnbokshjemmel-etter-kunngjoring

Drabløs, side 2: «Kommunen har heller ikkje motteke merknader frå Kystverket i samband med salet eller tidlegare om at eksisterande registrering i matrikkelkartet skulle vere feilaktig».

Hvordan kan dere motta det på noe dere gjør i all hemmelighet som de aldri har fått visst om da ? Dere sendte jo ikke akkurat melding til eiere eller nabovarsel når dere forfalsket matrikkelen i 2017. Dere gjorde det i dypeste hemmelighet.

241121 Svar vedrørende informasjon om retting av matrikkelen i 2017 - Giskegård fiskerihavn i Giske kommune - Møre og Romsdal fylke

 

Drabløs, side 2: «Kommunen kan difor ikkje sjå at det er grunnlag for retting frå gnr.127 bnr.23 til fiktivt løpenummer 0/0-eiegdom.»

Vi spør oss selv: Hvordan er det mulig å ta så mye feil, eller regelrett lyve i absolutt ALT, i ett og samme brev? EN enkelt liten feil kan vi alle alltid greie å få til, men å få ALT feil og til løgn. Det er godt gjort. Da vet vi at vi har med en reprobat å gjøre. Det fiktive løpenummer på dette areal er 127/23. Lagt til ved løgn, opprettet ulovhjemlet, konspirasjon og bedrageri, forholdet oppfyller definisjonen for korrupsjon.

Det er aldri sikkert at reprobate forstår hva de leser utav boken til Høgvard.

Klage til Statsforvalter

Mot idiotien kjemper selv ‘gudene’ forgjeves. De stakkars menneskene i Molde hos Statsforvalter. Vi klaget inn at vi ville ha igjen 0/0 som på Askøy, hvor samme sak fikk tilbake 0/0. Klagebehandler saksbehandler helt andre ting enn vi har klaget inn. De saksbehandler noen grenser vi aldri har klaget inn, og ikke klagebehandlet forfalskningen av matrikkelen som kommunen gjorde i 2017, fra 0/0 til 127/23, at vi har krevd på få tilbake ‘0/0’ som på Askøy :

Giske kommune 2022146 - vedtak i klagesak - avslag på retting etter matrikkellova - Giske marina

 

Anmeldelse til politiet for forfalskning

Forfalskningen av den offentlige matrikkelen av kommunens ansatte til fordel for sin venn er nå politianmeldt.

Forholdet strider mot Giske Kommunes etiske regler, blant andre denne :

«Å drive etisk forsvarleg vil seie å opptre i samsvar med lover og reglar og i samsvar med etablerte oppfatningar av kva som er rett og gale«

https://www.giske.kommune.no/tenester/organisasjon/om-giske-kommune/etiske-retningsliner-verdidokument/

anmeldelse 01052022 Giske Kommune ansatt

 

Reprobatenes skjebne

Øyvind Drabløs er ikke alene. Advokat Nora Mageli presterer å skrive et langt brev på mange sider, og i hvert eneste avsnitt er det usannheter.

https://giske-avisen.no/statsforvalter-zen-og-kunsten-a-skrive-tilsvar-med-alle-fakta-feil/

Noen mennesker blant oss er fullvaksinert mot å være sannferdig og ærlig, herav verdens begredelige tilstand.

Det går en nemesis gjennom livet, sies det. Selv om det offentlige straffesak system tar sine unna, så synger Johnny Cash om at Gud straffer de som bruker sitt arbeid og sine talenter til å ramme uskyldige, de finner sin store glede i det, til å lyve og bedra for med bevisst forsett og fullt overlegg gjøre urett mot medmennesker. Det er de reprobate.

Johnny Cash – Gods gonna cut you down

https://www.youtube.com/watch?v=ht7mxF9XZiA&t=3s

 

Spread the love

En Kommentar til “Øyvind Drabløs; Saksbehandling fra Helvete i ML § 26 (politianmeldt)

Legg igjen en kommentar