Lov og rett

Giske-kaien: Kvinnenettverkets Forbund til Urettens og Korrupsjonens Fremme

Vi følger vel alle med hvordan Baneheia-saken utvikler seg. Med stigende uro ettersom sakens opplysning skrider frem vil vel alle normalt tenkende mennesker spørre seg hvordan dette er mulig.

I Baneheia-saken var det et ‘Blå-Dusk’ kvinnenettverk rundt Bente Mevåg som ville ha Viggo Kristiansen dømt, og klarte det ved å forfalske DNA bevis situasjonen; «Ballo bekymret seg også over et uformelt, kvinnelig nettverk som hadde dannet seg på tvers av ordinære strukturer. Disse kvinnene markerte samhold ved å gå med en liten, blå dusk i håret. – De kalte seg heksene.»
https://www.politiforum.no/baneheia/villedet-om-baneheia-i-retten/229702

Hvordan kan statsstyrelsens justisvesen være bemannet med folk som lyver og bedrar, som vil ha uretten fremfor retten, for enhver pris? Forvent uretten, og løgnens system ‘Kvinnenettverkets Forbund til Urettens og Korrupsjonens Fremme’ trår i aksjon, Statens ansatte beskytter hverandre, til løgnens og urettens fremme og utbredelse, er vår påstand. Gode mødre som ikke har som sin fremste aspirasjon og politiske formål å myrde mest mulig babyer er ikke omfattet av denne kritikk.

Førte stemmerett for kvinner og «likestilling» til vår sivilisasjons endelikt? (alle bibelske sivilisasjoner som gikk til grunne skjedde det av perversitetenes og urettens utbredelse). Kvinnesolidariske hensyn skaper stor urett i samfunnet. Samfunnets undergang.

Som Det Norske Mannsforbundets stifter (1994) og leder har jeg fulgt utviklingen og deltar ikke i lovprisingskoret av kvinnemakt, en Bibelsk uting, fordi alt har blitt verre i samfunnet, bortsett fra kjønnskvoterte som gjør urett og tar for seg av sine «rettigheter» på bekostning av barns og menns gode liv, det har det blitt mye mye mer av i samfunnet. En feminist er et egostyrt vesen som KUN arbeider for et bedre liv for seg selv, aldri for menn og barn, spesielt ikke ufødte babyer.

Bibelen forklarer det med «reprobatene» (Rom. 1:28, 2 Cor. 13:5), moralsk korrupte mennesker, fordi de er det så har Gud fratatt dem evnen å se forskjell på rett og galt, så ALT de gjør deretter er galt. Giskekaien: Hvordan samfunnsaktørers hang til løgn beviser at vi er i Endetiden. De VIL ha urett (Luke 4:5-7), deres uhellige ånde og ‘sjef’ krever det av dem, i Baneheia-saken lav straff for den person som gjorde det, og lang straff for en uskyldig (rettferd satanisk invertert). De VIL gjerne at andre skal eie kaien, ikke rette eier. Urettens apostler. De reprobate har ikke skjelneevne. Det kan vi gjenkjenne dem på.

Giske Marina har en egen sak som beviser at statsstyrelsens aktører nekter å følge retten og sannheten, de VIL ha uretten og løgnen. Og nettopp det, er hva Bibelen profeterer skal det være idet vi går inn i vår sivilisasjons endetid, når samfunnet og Staten er under «den Onde»; jfr. 2 Thess. 2:9,11-12, når samfunnet går under av den urett og ondskap de utbrer i samfunnet. Jeg har tidligere skrevet om dette i ‘Urettens Psykologi’: https://www.riksavisen.no/baneheia-urettens-psykologi-episode-1/

Kommunens saksbehandler Dagny Rødland gjorde en kriminell handling i 2017, forfalsket matrikkelen for sin venn Haldor Giske, og de bruker forfalskningen som bevis idag for å nekte rette eiers matrikulering av arealet. Hele Statens system ‘Kvinnenettverkets Forbund til Urettens og Korrupsjonens Fremme’ trår i aksjon, Statens ansatte beskytter hverandre, til løgnens og urettens fremme og utbredelse, er vår påstand. (Satans, vi husker at når Jesus ble fristet på fjellet så avdekket Satan at han er i kontroll med makt og økonomi i denne verden, til tider. Jesus bandt han på Golgata, i Åp. / Rev. 12:9, 20:7 er Satan idag sluppet løs for en kort tid, står det skrevet. Forvent uretten, og løgnen). Gode mødre som ikke har som sin fremste aspirasjon og politiske formål å myrde mest mulig babyer er ikke omfattet av denne kritikk.

De føler sterkt at kvinnesolidariteten er viktigere enn retten og rettferdigheten

Kvinnenettverkets Forbund til Urettens og Korrupsjonens Fremme («rosa» kompetanse), persongalleri:

1. Dagny Rødland, sakshandler GK, som forfalsket matrikkelen i 2017 for sin venn Haldor Giske.
(for resten av kvinne nettverket blir det viktig å redde sin medsøsters ‘ære’):
2. Susanne Fostvedt, Saksbehandler statsforvalter, opprykk til ‘fagsjef’ 🙂
3. Marianne Stokkereit Aasen, Kommunedirektør
4. Marit Alnes (Utvalgsleder TU)
5. Orvik, Ann Lilly Inderhaug, Direktør
6. Rigmor Brøste (Embetskvinne, overordnet ansvarlig)
7. Hanne Lovise Relling Berg (Redaktør Sunnmørsposten, vil ikke skrive om kriminaliteten av omsyn til sin medsøsters ‘ære’)
8. Statsforvalter Else-May Norderhus (AP).
9. Regjeringsadvokat Nora Mageli (stakkaren er så dum, vi må lure på om det gjør vondt å være så dum).
10. Dommer Solveig Birgitte Moe
11. Registerfører Haldis Framstad Skaare
12. Kartverket leder Hanna Cook…
13. Sivilombud Hanne Harlem
Og
14. En impotent «folke»-valgt Ordfører Harry Valderhaug (KrF)

Når Baneheia-saken er ferdig, vil aktørene påstå de har tatt læring av saken for at det ikke skal gjenta seg. Men Giske Marina saken vil bevise at det er ikke sant heller. De hater fremdeles sannheten, og elsker løgnene til løgnerne.

Tenk deg at en domstol som skal finne ut av sakens fakta, de nekter å finne ut, de gjør faktisk kjennelse imot at vedtakets forfatter Susanne Fostvedt skal kunne spørres hvilket vilkår i loven Giske Marina ikke oppfyller (?). Rettens oppgave er altså å avdekke faktum i saken, men Solveig Birgitte Moe gjør kjennelse at det skal Giske Marina ikke få vite, bevisene som kan svare på det, blir avskjært. Det er ekstremt viktig at retten ikke gir lov til dette, for det vil ugyldiggjøre vedtaket til deres medsøster, når det blir avdekket de ikke har noe vilkår i loven som ikke wer oppfylt. Hun løy. Og ble forfremmet til ‘Fagsjef’ for den gode evnen til å lyve. En trenger ikke intelligens, bare en har rett kjønn og god til å lyve, i norsk forvaltning.

Saken er veldig enkel, men kommune, Statsforvalter, KMD’s Dag Høgvard, Sivilombudet, de nekter å oppgi lovhjemmel for å nekte å matrikulere, der ikke noe vilkår i loven Giske Marina ikke oppfyller  (hva de føler får være en annen sak). Saksbehandler Dagny Rødland urettvist og ulovhjemlet forfalsket matrikkelen i 2017. Alle hennes medsøstre er aktive å beskytte henne for straff for hennes kriminelle handling (korrupsjon, forfalskning).

Susanne Fostvedt hos Statsforvalter som «klageinstans» og Tingretten i Møre og Romsdal beskytter sin medsøster ved at alle parter sørger for at de ikke må si hvilken lovparagraf hun mener vedtakets «vilkår» her er hjemlet i, vilkåret er strengt hemmelig, fordi det ikke finnes – deres løgn står og faller på at de slipper å besvare spørsmålet (har de ikke lovhjemmel er vedtaket ugyldig):

A) Kjønnskvoterte «fagsjef» Susanne Fostvedt hos Statsforvalteren i M&R hun FØLER i sitt vedtak at Giske Marina sine tinglyste dokumenter for sin eiendomsrett for arealet er «for gamle» til å bruke til å matrikulere med (lovhjemmel for utløpsdato vilkår ukjent).

a1) Men de samme dokumentene er bra nok for Registerfører (tingysingsdommer) å tinglyse eiendomsretten med i 1921.

a2) De samme tinglyste dokumentene er bra nok for Registerfører (tingysingsdommer) å tinglyse eiendomsretten med i 2020.

a3) Kartverket tinglysings Registerfører i email 1. juli 2022 (vedlegg 3) : «Registerfører er også av den oppfatning at avtalen dreier seg om eiendomsrett og den har Giske Marina grunnbokshjemmel til, men denne retten har ikke fått sitt eget grunnboksblad. Av den grunn har vi registrert deres rettighet på gnr. 127/23, inntil moloen får sitt eget grunnboksblad.»

a4) Kartverket tinglysings Registerfører i email 1. juli 2022 (vedlegg 3) : «derimot fremkommer Giske Marina som hjemmelshaver til eiendomsretten rubrisert under heftelser på grunnboksbladet til  bnr. 23″.

 a5) «Avtalen inneholder dermed rettigheter som er matrikuleringspliktige.» – Vedlegg 1 Kjennelse 21-048259ASK-BORG04

B) Kjønnskvoterte «fagsjef» Susanne Fostvedt hos Statsforvalteren i M&R hun FØLER i sitt vedtak at det er rett av Giske Kommune å la være å matrikulere grunnet «uenighet mellom partene» (lovhjemmel for vilkår ukjent).

b1) Den 25.11.2911 i sak 11/471-14 sier Giske Kommune (vedlegg 2) : «Kommunen har fått tilbakemelding frå Anders Bråthen som jobbar i matrikkelavdelinga ved Statens kartverk. Han meiner at kommunen ikkje kan nekte frådeling av ny matrikkeleining så lenge rekvirenten av forretninga står som heimelshaver i grunnboka. Dersom det er lagt fram dokumenter som kan tyde på eit anna heimelsforhold en det som står i grunnboka skal ikkje kommunen ta stilling til dette. Heimelsforholdet er eit privatrettslig forhold».

b2) Tinglysingsloven § 15 sier : «Den som har grunnbokshjemmel til en eiendom, har også grunnbokshjemmel til dens enkelte deler, derunder bygninger som er eller blir opført på eiendommen, medmindre grunnboken utpeker en annen som berettiget til disse».

b3) Kartverkets Magnus Billing har i sin tilsynsrapport 13/07350-51 datert 21.02.2022 fastslått at Giske kommune hadde alternativ til å nekte matrikulering, at de gjorde galt; de skulle merke arealet som omstridt, men ikke nekte matrikulering.

b4) Advokat Are Opdahl brev til Giske Kommune den 23. Nov. 2011  (Vedlegg 6): «Det følger klart av matrikkellovens § 9 A at matrikulering av ny grunneiendom kan kreves av de som har grunnboksheimel, som eigar av eiendom». «Ovennevnte vilkår er oppsiktsvekkende og klart lovstridig da Giske kommune ikke har anledning til å stille slike vilkår for å godta en fradeling i samsvar med matrikkellovens bestemmelser».

b5) Advokat Are Opdahl til Giske Kommune (2011) (vedegg 7)  : «Saken er også Giske kommune uvedkommende. Giske kommune må forholde seg til hjemmelshaver av eiendommen og ikke udokumenterte løse påstander fra utenforstående».

b6) Ernst Moe. ‘Tinglysing i ett nøtteskall’, side 74 : «Alternativt vil et dokument, som tjener som bevis for at betingelsene for erverv av eiendomsretten er oppfylt, gi erververen grunnbokshjemmel».

b7) «Tinglysingsmyndigheten legger til grunn at rettighetshaveren får grunnbokshjemmel til rettigheten når stiftelsesgrunnlaget blir tinglyst» https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2014-42310

b8) Boken ‘Tinglysing’, av Borgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbech A (full) : Side 154 (i PDF format) : «En kjøpekontrakt på en ikke fradelt parsell av en eiendom kan tinglyses som en heftelse på eiendommen, med mindre kjøpekontrakten er avfattet slik at den skaffer kjøperen grunnbokshjemmel, se merknad 3 til tinglysingsloven § 14. Dersom kjøpekontrakten gir grunnbokshjemmel, må den tinglyses som et hjemmelsdokument.»

b9) Side 210: «Erverv av grunnbokshjemmel etter tinglysingsloven § 14 andre ledd er utelukkende et formelt spørsmål; så lenge dokumentet som tinglyses, innebærer et «ubetinget eiendomserverv», vil det gi rekvirenten grunnbokshjemmel, uavhengig av om rekvirenten har overtatt eierrådigheten fra selgeren. Om et dokument er benevnt «skjøte», «erklæring» eller annet, er uten betydning. Et gavebrev kan etter sitt innhold innebære et ubetinget eiendomserverv.205 Et ubetinget skjøte er i praksis det vanligste hjemmelsoverføringsdokumentet.» 205) Se for eksempel Frostating lagmannsretts kjennelse 2. oktober 1995 (LF-1995-342)

b10) Falkanger & Falkanger (Tingsrett, 2022) : Side 637: «Med kjøpekontrakt og kvittering for fullt kjøpesumsoppgjør har vi imidlertid tilstrekkelig grunnlag for å få tinglyst hjemmelsovergang».

b11) «Den som i henhold til en gyldig kjøpekontrakt har fått overdratt en fast eiendom, er fullt ut eier uten tinglysing og kan utøve en eiers rettslige og faktiske rådighet. Dette gjelder også i forhold til partenes arvinger» 47) 47 = Langfeldt, et al., 2016 – side 648.

b12) Side 149 : «Den som har ervervet en fast eiendom, er eier av den og kan utøve en eiers faktiske råderett uten hensyn til om ervervet er tinglyst. Eieren kan også forføye rettslig over eiendommen, for eksempel selge eller pantsette den.»  – Boken ‘Tinglysing’ – Borgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbech A (full).PDF

b13) Kystverket, 06.12.2021, vedlegg 8 : «Det er Kystverkets oppfatning, i likhet med professor Falkanger, at overnevnte grunneiererklæringer gir eiendomsrett til grunn. Det er på det rene, som også professor Falkanger legger til grunn, at hjemmelshaver i grunnboken og reell eier ikke nødvendigvis er den samme. Det å ikke ha grunnbokshjemmel m. eget gnr/bnr tilknyttet eiendomsretten avskjærer ikke for at det foreligger en eiendomsrett.»

* * *

Er det flere enn meg som mener at kjønnskvoteringens dager må være talte nå, at vi må begynne å måle intelligens til de som ansettes igjen ?

Jordan Peterson, moser feministen : competence not power
(vi kan dessverre ikke forvente hun forstår hva han sier)

Spread the love

Legg igjen en kommentar